Středa po 34. neděli v mezidobí A

34. neděle v mezidobí A
Všechna tři čtení poslední neděle liturgického roku spojuje eschatologické téma. V 1. čtení (Ez 34, 11-16.20-24) stojí: „Vykonám soud nad dobytčetem tučným i dobytčetem vyhublým“ (Ez 34,20). Ve 2. čtení (Ef 1, 15-23) „nejenom v tomto věku, ale i v budoucí,. A všechno podřídil pod jeho nohy…“ (Ef 1, 21-22). V evangeliu (Mt 25, 31-46) „a oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů“.

SZ čtení před nedělí ukazují na Hospodinovu vládu nade vším. Ve čtvrtek (Gn 48, 15-22) žehná Jákob Efraima před Manasesem. V pátek (Iz 40, 1-11) „Panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne“ (Iz 40,10). Sobotní perikopa (Ez 34, 25-31) přímo navazuje na 1. nedělní čtení.

NZ čtení čtvrtku (Zj 14, 1-11) a pátku (Zj 22, 1-9) přibližují eschatologickou vizi. Sobotní evangelium (Mt 12, 46-50) relativizuje roli pokrevní rodiny v nebeském království.

SZ čtení reflektující neděli mají společné téma pastýře pečujícího o své ovce. V pondělí Nu 27, 15-23, v úterý Za 11, 4-11, ve středu Jr 31, 10-14.

NZ čtení v pondělí (2 Tm 2, 8-13) učí „Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít“ (2 Tm 2,11). V úterý (Zj 19, 1-9) čteme o svatbě Beránkově. Středeční evangelium (J 5, 19-40) říká „Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle budou vzkříšeni k soudu.“ (J 5,29)

Publikováno:
Poslední úprava: