Pro uchazeče

Připravili jsme pro vás nejdůležitější seznam otázek a odpovědí týkajících se výhod a průběhu studia a přijímacího řízení. Ať víte, co vás čeká.

  • Jedná se především o studium různých tradic křesťanské teologie v jejich vzájemném dialogu i střetech, ale současně také o seznámení se s jinými náboženskými a duchovními směry a o jejich vztah ke křesťanství.
  • Akademické zázemí Evangelické teologické fakulty je příslibem vysoké odborné úrovně studia.
  • Studium předpokládá a rozvíjí otevřenost vůči příslušníkům jiných církví a lidem různého duchovního zaměření. Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i z dalších institucí.
  • Někteří studenti pracují jako duchovní v církvích. Většina studentů se však věnuje „civilní“ profesi nebo současně studují jiný „profánní“ obor. Poznatky využijí pro svůj osobní rozvoj, pro budování církevních společenství zdola a pro službu společnosti.
  • Studium je dostupné pro pracující i pro lidí, kteří studují jiné obory – výuka probíhá jedenkrát týdně v odpoledních a večerních hodinách. Je orientována na práci s texty a rozvoj kritického myšlení.
  • Studenti, jak díky studiu, tak doprovodným aktivitám (liturgie, semináře, exercicie) nacházejí přátelské zázemí potřebné pro kritickou reflexi a upevňování vlastní víry, společenství napříč denominacemi a prostor pro sdílení i diskusi různých tradic.
  • Video Komu je určeno studium křesťanských tradic (Petr Jandejsek, ETF)
  • Video o Institutu ekumenických studií (Cesty víry, ČT)

Přihláška se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu ETF UK nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

Podat přihlášku

Informace o poplatcích za přihlášku

V případě, že se rozhodnete podat přihlášku v  listinné formě, zašlete na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole, dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ), motivační dopisdoklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 880 Kč při podání přihlášky elektronické, 930 Kč při podání listinné formy.

Potvrzení ze střední školy ani od lékaře se na přihlášce nevyžaduje.

Pro akademický rok 2024/2025 se přihlášky ve druhém kole podávají do 4. srpna 2024.

Základní orientace v biblických knihách, křesťanském myšlení a realitě ekumenismu, obecně kulturní přehled a znalost některého světového jazyka (angličtiny, němčiny nebo francouzštiny).

Přijímací pohovory se budou konat 2.- 4. září 2024 v budově ETF (Černá 9, Praha 1). Přesný termín obdrží uchazeči mailem.
Úspěšní uchazeči musí počítat s účastí na záříjovém intenzivním kurzu, který se koná v termínu 13. – 22. září 2024.

Informace o podobě zkoušky platí pro první kolo podávání přihlášek (31. březen 2024)

Jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:
1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere tituly z uvedeného seznamu (z každé skupiny nejméně po jednom titulu), o kterých bude veden rozhovor:

A) Křesťanské myšlení (povinně jeden z uvedených titulů):
BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.
NEUNER, Peter – ZULEHNER, Paul Michael, Přijď království tvé: praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015.
POKORNÝ, Petr, Apoštolské vyznání: výklad nejstarších křesťanských věroučných textů. Jihlava: Mlýn, 2011.

B) Bible (všichni)
Úvody k jednotlivým knihám v českém ekumenickém překladu. Např. v: BIBLE. Písmo Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha : Česká biblická společnost 2004.

C) Biblistika (povinně jeden z uvedených titulů):
FEE, Gordon D – STUART, Douglas, Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 1999.
IMBACH, Josef, Radost z Bible. Praha: Vyšehrad, 2018.
VOKOUN, Jaroslav, Číst Bibli znovu jako Bibli. Praha: Česká biblická společnost 2011.

  • max. 40 bodů.

Minimální bodová hranice pro přijetí: 65