Pro uchazeče

Připravili jsme pro vás nejdůležitější seznam otázek a odpovědí týkajících se výhod a průběhu studia a přijímacího řízení. Ať víte, co vás čeká.

  • Jedná se především o studium různých tradic křesťanské teologie v jejich vzájemném dialogu i střetech, ale současně také o seznámení se s jinými náboženskými a duchovními směry a o jejich vztah ke křesťanství.
  • Akademické zázemí Evangelické teologické fakulty je příslibem vysoké odborné úrovně studia.
  • Studium předpokládá a rozvíjí otevřenost vůči příslušníkům jiných církví a lidem různého duchovního zaměření. Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i z dalších institucí.
  • Někteří studenti pracují jako duchovní v církvích. Většina studentů se však věnuje „civilní“ profesi nebo současně studují jiný „profánní“ obor. Poznatky využijí pro svůj osobní rozvoj, pro budování církevních společenství zdola a pro službu společnosti.
  • Studium je dostupné pro pracující i pro lidí, kteří studují jiné obory – výuka probíhá jedenkrát týdně v odpoledních a večerních hodinách. Je orientována na práci s texty a rozvoj kritického myšlení.
  • Studenti, jak díky studiu, tak doprovodným aktivitám (liturgie, semináře, exercicie) nacházejí přátelské zázemí potřebné pro kritickou reflexi a upevňování vlastní víry, společenství napříč denominacemi a prostor pro sdílení i diskusi různých tradic.
  • Video o Institutu ekumenických studií

Přihláška se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu ETF UK nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

Podat přihlášku

Informace o poplatcích za přihlášku

V případě, že se rozhodnete podat přihlášku v  listinné formě, zašlete na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole, dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ), motivační dopisdoklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 820 Kč při podání přihlášky elektronické, 870 Kč při podání listinné formy.

Potvrzení ze střední školy ani od lékaře se na přihlášce nevyžaduje.

Děkan ETF UK rozhodl, že přijímací zkouška bude mít letos pouze ústní část, tedy níže uvedený bod 3).

Zkouška je jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:

1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z uvedeného seznamu (z každé skupiny nejméně po jednom titulu), o kterých bude veden rozhovor – max. 40 bodů: změněno na max. 70 bodů

A) Křesťanské myšlení
BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.
NEUNER, Peter – ZULEHNER, Paul Michael, Přijď království tvé: praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015.
POKORNÝ, Petr, Apoštolské vyznání: výklad nejstarších křesťanských věroučných textů. Jihlava: Mlýn, 2011.

B) Bible 
Úvody k jednotlivým knihám v českém ekumenickém překladu. Např. v: BIBLE. Písmo Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha : Česká biblická společnost 2004.

C) Biblistika
FEE, Gordon D – STUART, Douglas, Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 1999.
IMBACH, Josef, Radost z Bible. Praha: Vyšehrad, 2018.
VOKOUN, Jaroslav, Číst Bibli znovu jako Bibli. Praha: Česká biblická společnost 2011.

Pro akademický rok 2021/2022 je možné přihlášky podávat do 10. srpna 2021.

Základní orientace v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury), obecně kulturní přehled a znalost angličtiny, němčiny nebo francouzštiny

Uchazeči, kteří podali přihlášku do 31. března, budou skládat přijímací zkoušku 3. června 2021 od 9:00 v budově Evangelické teologické fakulty UK, Černá 9, Praha 1 – Nové Město, v místnosti F.
Uchazeči, kteří podávají přihlášku do 10. srpna, budou skládat přijímací zkoušku na přelomu srpna a září (bude upřesněno).

Úspěšní uchazeči musí počítat s účastí na intenzivním kurzu ve dnech 10. – 19. září 2021.