Bakalářské a další práce absolventů

Bárta Marek 
bakalářská práce: Srovnání biblioterapie a duchovních cvičení Ignáce z Loyoly (1999)
Bárta, M., Nová D., Schreyerová P., Velikonoce u benediktinů aneb, co vzešlo z Meschede dobrého, Getsemany 6/96

Bárta, M., Dělník Boží Václav „Tinťa“ Dvořák, Getsemany 9/08

Bárta, M., O jednom sejmutí exkomunikace, antisemitském biskupovi a našich médiích, Getsemany 3/09

Bártová Darina, Ing., Mgr., Ph.D.

bakalářská práce: Skutky Pavla a Thekly (1999) – obdržela Bolzanovu cenuPíchová, D. (Bártová), Vykoupení: od Starého zákona po teologii osvobození, Getsemany 12/1993, str. 17

Píchová, D. (Bártová), Kdo nemá církev za matku, nemůže mít Boha za Otce, Getsemany 3/1996, str. 35

Píchová, D. (Bártová), Křest a překřtívání v prostoru Církve bratrské, Getsemany11/1997, str. 9

Píchová, D. (Bártová), Lišková V., Kirschner J., Letní teologická škola ve Velké Británii – Living Theology, Getsemany 11/1997, str. 21

Bártová, D., O tom klukovi Ježíšovi, Getsemany 12/2001, str. 267

Bártová D., Pán prstenů: Symbolika Ježíšova příběhu?, Getsemany 4/2002, str. 76

Bártová D., Český studijní překlad Bible, Getsemany 9/09

Bártová D., Házet odpovědnost na druhé, Getsemany 11/08

Bártová D., Dělníci na vinici, Getsemany 9/08

Bártová D., Křest Páně: O modlitbě (Lukáš 3, 21-22), Getsemany 1/07

Bártová D., Iz 55, 1-9: Bůh jako pouliční vyvolávač, Getsemany 3/07

Bártová D., Exegetické poznámky k textu Jan 13, Getsemany 3/08

Bártová D., K Popeleční středě, Getsemany 2/07

Bártová D., Exegetické poznámky k textu o Nanebevstoupení Páně (Sk 1, 3-11), Getsemany 5/08

Bártová D., J 18, 1-5: Jidáš a jeho vina, Getsemany 3/07 http://www.getsemany.cz/node/1119

Bártová D., Exegetické poznámky k Ž 51, Getsemany 2/08

Bártová D., Exegetické zamyšlení: co řekl Pán Pavlovi?, Getsemany 4/07

Bártová D., Nevhodná povolání, Getsemany 12/06

Bártová D., Exegetické poznámky k Iz 35, Getsemany 11/07

Bártová D., Exegetické poznámky k textu Fp 2, 5-11, Getsemany 1/08

Bártová D., Konference Moc Boží přítomnosti, Getsemany 11/07

Bártová D., Lukáš 8, 26-39, Getsemany 6/07

Bártová D., Exegetické poznámky k textu L 16, 1-8, Getsemany 9/07

Bartoň Daniel JUDr., Ph.D.

bakalářská práce: Lidská důstojnost jako základ náboženské svobody (2009)

Bartoň D., Religions for Peace, Getsemany 1/07

bakalářská práce: 
Whoever Seeks the Truth is Seeking God: A Study of the Concept of Truth in the Theology of David Tracy(2005)

Beránek Radim, prof., Dr.

Beránek, R., „Nouvelle théologie“ na Slovensku, Getsemany 10/1999, str. 48

Beránek, R., Může křesťan ospravedlnit násilí?, Getsemany 9/03

Beránek, R. Apologiain the Age of Postmodernity” (recenze) Communio viatorum 3 (XLIV, 2002) 293-297.
Beránek, R. “Konzumní spiritualita, její kritika, a co dál?” Teologické texty 5 (2003) 193-195.

Bernardová Marie, Mgr.

bakalářská práce:
Ke člověku jenom krůček – Vztah k „ne-lidskému“ životu na základě díla A. Schweitzera a H. Jonase(2007)

Bernardová M., Albert Scheweitzer a úcta k životu, Getsemany 12/07

Bernardová M., Děti a liturgie, Getsemany  5/06

Blaženín Pavel, Mgr.

bakalářská práce: Pronásledování křesťanů do r. 313 (2005)

Borovičková (roz. Kožená) Andrea, JUDr., Ph.D.

bakalářská práce: Katolická akce (2005)

Borzič Adam

bakalářská práce:Recepce motivů renesančního hermetismu u vybraných amerických křesťanských autorů (2010)

Borzič A., Ukázka současné anafory, Getsemany, léto 16

Boubínová (roz. Salajková)

bakalářská práce: Litanie

Cerniňáková Eva

bakalářská práce: Pastorační a terapeutický rozměr Duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly (2005)

Cerniňáková E., Liturgie jako památka vykoupení, Getsemany 4/04

Cerniňáková E., Co činí teologii ekumenickou, Getsemany 6/99

Dohnalová Eva

bakalářská práce: Hledání ducha duší v době postmoderní s ohledem na myšlení C.G. Junga (2005)

Duchek Libor Mgr.

bakalářská práce:Markovo evangelium a antická tragédie (2007)

Duchek L., Ineffabilis, Getsemany 12/2004

Friedrichová Sirůčková Pavla, Ing.

bakalářská práce: Zkáza nebo naděje? Úloha křesťanů při řešení ekologické otázky (2003)

Friedrichová Sirůčková P, Kolokvinta, Getsemany 1/04

Friedrichová Sirůčková P, Svatojánský chléb, Getsemany 2/04

Friedrichová Sirůčková P, Punica granatum L., Getsemany 3/04

Friedrichová Sirůčková P, Locika setá, Getsemany 4/04

Friedrichová Sirůčková P, Fíkovník maloasijský, Getsemany 5/04

Friedrichová Sirůčková P, Choulivka jerišská, Getsemany 6/04

Friedrichová Sirůčková P, Cistus incanus creticus, Getsemany 7-8/04

Friedrichová Sirůčková P, Mořena barvířská, Getsemany 9/04

Friedrichová Sirůčková P, Routa vonná, Getsemany 10/04

Friedrichová Sirůčková P, Trnovec, Getsemany 11/04

Friedrichová Sirůčková P, Koriandr setý, Getsemany 12/04

Feller Miloš, Mgr.

bakalářská práce: Návrh nové liturgie církve československé husitské (2004)

Flachowsky Eva

bakalářská práce: Vývoj spirituality celibátu a důrazem na současné přístupy (2008)

Gottwaldová Hana, Ing.

bakalářská práce: Člověk s handicapem jako obraz boží (2007)

Hartman Tomáš

bakalářská práce: Bůh a utrpení – problém theodicey v teologii J.B. Metze

Haška Petr

bakalářská práce: Přístup křesťanů k problémům stáří (2002)

Haška P., Vězeňská duchovní služba, Getsemany 11/01

Haška, P., Levinasova etika, Getsemany 1/2000, str. 14

Heczková Eduarda

bakalářská práce: Srovnání spirituality stavu svobodného a manželského (2005)

Heczková E., O bezdomovcích s poslancem Schwippelem, Getsemany 1/06

Heczkovi E. a S., Bezdomovci a my, Getsemany 6/01

Heczková E., Mladí komunisté a křesťanství, Getsemany 1/01

Heřmánek Pavel, Mgr.

bakalářská práce: Komenský a fenomén proroctví (2004)

Heřmánková Zdeňka, roz. Kombercová, Mgr.

bakalářská práce: Křesťané a Charta 77 (2004)

Kombercová Z., Dům jako shromáždiště rané církve, Getsemany 10/03

Hort Jiří, Ing., Ph.D.

bakalářská práce: Homosexualita a křesťanské reflexe (2000)

Chytil Petr, Mgr., Ph.D.

bakalářská práce: Současné eucharistické modlitby Církve československé husitské

Chytil P., Církev československá a stát kolem roku 1948, Getsemany 11/02

Jandejsek Petr, Mgr., Th.D.

bakalářská práce: Speaking of Salvation in the Czech Contemporary Society (2001)

magisterská práce:Memory and the Church: A Contemporary Ecumenical Debate on Jan Hus in the Czech Republic

Jandejsek, P., Přátelství jako cesta k hledání ztracené víry, Getsemany 9/1998, str. 18

Jandejsek, P., Dvě knihy o podzemní církvi, Getsemany 4/1999, str. 28

Jandejsek, P., O církvi a liturgii, Getsemany 6/2000, str. 138

Jandejsek, P., Teologie z jižních Čech, Getsemany 11/2000

Janovský Marek 

bakalářská práce: Pojednání o Duchu svatém v teologii Josefa Zvěřiny (2009)

Junasová Gabriela

bakalářská práce: Pokusy o ekumenické prístupy k Márii (2007)

Kirschner Jan, Ing., Ph.D.

bakalářská práce: Křesťanské církve v českých zemích a jejich vzájemné vztahy od poloviny 19. století do 20. let 20. století (2000)

Kirschner J., Tachovští křesťané slavili Velikonoce pod širým nebem, Getsemany 6/04

Kirschner J., Interkomunio: argumenty pro a proti, Getsemany 10/03

Klípa Jan, PhDr., Ph.D.

bakalářská práce: Česká misie Jana Kapistrána a její ohlas ve výtvarném umění (2000)

Klípa J., Úvodní slovo na semináři Liturgický prostor v současné architektuře, Getsemany 6/09

Klípa J., O podstatě uměleckého díla, Getsemany 4/09

Klípa, J., Oltář v Oberweselu na křižovatce dějin umění a dějin liturgie, Getsemany 1/08

Klípa, J., Obraz svaté trojice ve výtvarném umění, Getsemany 11/2000, str. 280

Klípa J., Seriál o sakrální architektuře 20. stol. v Čechách, Getsemany 2002 –leden – únor – březen – duben – květen – červen – léto – září – říjen – listopad – prosinec

Klípa J., Seriál o vnitřním vybavení litugického prostoru, Getsemany 2003 –oltář – ikonostas – lettner – svatostánek – kazatelna – baptisterium – varhany – zvony – kříž – paramenta – sedadla

Klípa J., Portréty Getseman – Petr Abélard – Inocenc II. – Opat Suger ze Saint-Denis – Bernard z Clairvaux – Jindřich Zdík – Petr Lombardský – Tomáš Becket – Hildegarda z Bingenu – Petr Valdes – Jáchym z Fiore – Inocenc III. – Dominik – František z Assisi – Hedvika Slezská – Klára – Tomáš Akvinský – Bonaventura – Ondřej z Gutenštejna – Anežka Česká – Celestýn V. – Bonifác VIII. – Mistr Eckhart – Marsilio z Padovy – Jan IV. z Dražic – William z Ockhamu –

Klípa J., Svatý cholerik – Portréty Jana Kapistrána, Dějiny a součastnost 12/09

Klípa J., Suverén v plné zbroji – Portréty císaře Zikmunda Lucemburského, Dějiny a součastnost 5/09

Klípa J., Recenze na knihu Kristova trnová koruna

Klípa J., Dům Boží a brána nebe ve 20. století

Klubalová Jitka (roz. Krausová)

bakalářská práce: Ekumenická rada církví v ČR po roce 1989 (2009)

Krausová J., Ekumenické organizace a jejich vazby na Ekumenickou radu církví v ČR

Krausová J., Ekumenická rada církví v ČR

Krausová J., Světová rada církví

Krausová J., Světový luterský svaz

Krausová J., Action by Churches Together (ACT) International

Krausová J., Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE)

Krausová J., Ekumenické fórum evropských křesťanských žen

Krausová J., Konference evropských církví

Krausová J., Světový reformovaný svaz

Krausová J., Leuenberské společenství

Krausová J., Jak se žije křesťanům na Kubě?

Knězů Jaroslava (roz. Hamšíková), Ing.

bakalářská práce: Boží Trojice z feministické perspektivy (2007)

Hamšíková J., Šulcová K., Studentky o teroru a náboženství, Getsemany 1/02

Hamšíková J., Velehradká pouť 1995, Getsemany 3/03

Knězů Vojtěch, Ing.

bakalářská práce: Současná mužská spiritualita v pojetí Richarda Rohra

Knorrová Daniela (roz. Nová), Mgr.

bakalářská práce: What is the purpose of the liturgical journey of the Easter Triduum? (1999)

Nová, D. (Knorrová), Přirozené zjevení ve Starém zákoně, Getsemany 3/1996, str. 44

Nová, D. (Knorrová), Návštěva u sousedů, Getsemany 10/1996, str. 2

Knorrová, D., Tvůrčí katolicita, Getsemany 10/1997, str. 23

Knorrová, D., Současné umění v Česku inspirované křesťanstvím, 1997, bakalářská práce, stud. obor Základy humanitní vzdělanosti, PF UJEP Ústí nad Labem

magisterské práce: Moře ve vybraných dílech starší české literatury, 2002, PF UJEP Ústí nad Labem

Knorrová, D., Sedm Ježíšových slov na kříži, Getsemany 3/04

Knorrová, D., Páteční nešpory anglikánských františkánů, Getsemany 6/04

Kočandrle Vladimír Mgr.

seminární práce: Současná křesťanská meditace a zenový buddhismus tradice sótó: srovnání cest Johna Maina a Fumona Nakagawy Róšiho (2010)

Kočandrle V., Vztah k nekřesťanským náboženstvím, Getsemany 9/08

Kočandrle V., Dopis sedmi církvím, Getsemany 5/07

Kočandrle V., Obrazoborectví očima Alexandra Schmemanna, Getsemany 3/08

Kočandrle V., Neznámému bohu: za otevřenost areopagitánské mystice, Getsemany 3/09

Kočnar Pavel, Ing.

bakalářská práce: „Jak by se mohly vzájemně obohatit církve evangelikálního a lidového typu“ (2003)

Kočnarová Michaela

bakalářská práce: Bernard Bolzano a Ján Kollár – vybrané témata jejich teologie ve vztahu k dějinnému kontextu druhé poloviny 18. a začátku 19. století (2008)

Kočnarová M., Martelliová L., Outrata F., Saforková M.,  Prodejci Nového prostoru a náboženství, Getsemany 1/03

Kopačková Lucie

bakalářská práce: Možnosti a meze lidského poznání Boha a řeči o Bohu u Ludwiga Wittgensteina (2007)

Kostková Patricie, Mgr., Ph.D.

bakalářská práce: Rethinking Theology in the 21st century – A Comparison of the Theology of the World by Richard Holloway, Rowan Williams and Slavoj Žižek (2007)

Kostková P., Promoční poděkování, Getsemany 1/0

Kotmelová Bedřiška

bakalářská práce: Eklesiální rozměr starozákonního slavení Pesachu aneb IN a OUT (2009)

Kratochvíl Lukáš Ing.

bakalářská práce: Eklesiologie podle Rogera Haighta SJ (2009)

Kratochvíl L., Čas boje i čas pokoje: Kazatel 3, 1-8, Getsemany 3/05

Kratochvíl L., Liturgický prostor ve 20. stol., Getsemany 3/06

Kratochvíl L., Utrechtská unie, Getsemany, léto 2006

Kratochvíl Petr doc., mgr., ing., Ph.D.

bakalářská práce: Eucharistický anarchismus: Politická teologie Williama T. Cavanaugha (2009)

Kratochvíl P., Subjekt a jinakost dle Lévinase a Foucaulta, Getsemany 6/13

Kratochvíl P., Americké evangelikální hnutí a politika, Getsemany 12/06

Lata Jan, JUDr. Ph.D.

bakalářská práce: Sudetští Němci a jejich odsun na stránkách církevního tisku v letech 1945 –47 (2003)

Lata, J., Eucharistické způsoby: dějiny uchovávání a úcty, Getsemany 6/2002, str. 132

Ledvinková (Horáčková) Blanka, Ing.

bakalářská práce: Model v teologii a přírodních vědách (2004)

Lišková Vlasta, Mgr.

bakalářská práce: Kristus v nás a my v něm. Kořeny etiky v sakramentalitě u Bernharda Häringa (1999)

Macháčková Ivana, RNDr., CSc.,

bakalářská práce: Svět jako „první svátost“. Pojetí světa v liturgické teologii Alexandra Schmemanna

Macháčková I., Velikonoční vigilie v reformačních církvích, Getsemany 4/04

Macháčková I., Máme právo na náhradní orgány?, Getsemany 6/05

Macháčková I., Věda a víra, Getsemany 12/07

Macháčková I., Svátostná povaha světa a člověka v teologii Alexandera Schmemanna, Getsemany léto 2007

Macháčková I., Rehabilitace Trojice u Jürgena Moltmanna

Macháčková I., Bude katolická církev rehabilitovat Husa?

Mareš Jan, Ing. arch.

bakalářská práce: Lidská přirozenost a přirozená morálka u Francise Fukuyamy (2009)

Martelliová Lenka

bakalářská práce: Pastorační péče v nemoci a umírání

Martelliová L., Pastorační péče v nemoci a umírání, Getsemany 4/07

Mintálová Pavlína

bakalářská práce: Vztah mezi tělesným a duchovním životem v teologické antropologii Olivera Clémenta (2008)

Mráčková Barbora

bakalářská práce: Slavení jedním srdcem, jedním hlasem. Komentář k II. dokumentu Universa Laus „Hudba v křesťanských liturgiích“ 1. část 2. část

Murín Jozef

bakalářská práce: Metzov pojem nebezpečnej pamäti a jeho aplikácia na dejiny skrytej cirkvi na Slovensku (2008)

Murín J., Roger Schütz z Taizé: Pokus o portrét, Getsemany 9/05

Murin J., Skrytá cirkev na Slovensku, Getsemany léto 2008

Nevrkla Svatopluk Mgr.

bakalářská práce: „Is it Rational to Believe in God?“ Epistemology, Metaphysics and Method in Works of Bernard Lenergan

Nevrkla S., Liturgická roucha – významný liturgický symbol či výsada hierarchů?, Getsemany léto 2004

Neradová Hana

bakalářská práce: Vztah mezi člověkem a Bohem v teologii K. Rahnera, J. Moltmanna a V. Losského (2009)

Německý Miroslav Ing.

bakalářská práce: Vznik tolerančních církví (2007)

Noska Martin, PhDr., Ph.D.

bakalářská práce: Nová hnutí v církvi a postmoderní spiritualita (2008)

Noska M., Transformace eucharistie ve 4. stol., Getsemany 2/06

Noska M., Historická reflexe filosofických systémů, Getsemany 5/04

Obrdlíková Kristýna

bakalářská práce: Keltská křesťanská spiritualita (2007)

Obrdlíková K., Večeře Páně očima mladých adventistů, Getsemany léto 2004

Obrdlíková K., Keltská spiritualita, Getsemany 11/07

Outrata Filip, Mgr.

bakalářská práce: Aktivní a pasivní svoboda u Pelagia a Augustina

Outrata F., Pozvání k naději, Getsemany léto 2005

Outrata F., Nové nebe a nová země aneb ekumena po transylvánsku, Getsemany 9/09

Outrata F., Teologie období reformace, Getsemany 10/06

Outrata F., Teologie období středověku, Getsemany 10/06

Outrata F., Teologie konstantinovské doby, Getsemany 10/06

Outrata F., Na cestě k ekuméně bez bariér, Getsemany 10/08

Outrata F., Církev zítřka na cestách včerejška, Getsemany 10/06

Pabián Petr, Th.D.

bakalářská práce: Jan 18, 28 – 19,16a a ethika politiky (2002)

Pabian P., Možnosti mezináboženské bohoslužby, Getsemany 6/2001, str. 128

Křesťanská teologie a výzva politických náboženství. Teologický sborník. 2001, vol. 7, no. 3, s. 65-76. ISSN 1211-3808.

Image of Islam in Czech Travelogues of the Nineteenth Century. In KLUSÁKOVÁ, Luďa (ed.). „We“ and „the Others“. Praha: Karolinum, 2002 [v tisku].

Methodologická reflexe holocaustu a česká historiografie devadesátých let. Přednáška na semináři Výzkumného centra pro dějiny vědy, Semináře obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK a Filosofického ústavu AV ČR „Ozvěny postmoderní výzvy v české historiografii?„, Praha, 20. března 2002

Pabián P., Církev jako obec, Getsemany 12/2000

Pařízek Michal, Mgr.

bakalářská práce: Tělo a tělesnost u Olivera Clémenta, Louis-Marie Chauveta a Jürgena Moltmanna (2008)

Pekárek František

bakalářská práce: Křest na pozadí liturgických reforem 16. a 20. století (2008)

Pekárek F., Kardinálové doby renesance, Getsemany 11/05

Pekárek F., Eucharistie ve 3. století, Getsemany léto 2006

Petrlík Oldřich, Ing.

bakalářská práce: Osudy luterských sborů v Českobratrské církvi evangelické (2009)

Petrlík O., Členové ašského sboru o ekuméně, Getsemany 2/07

Piškula Jiří, Mgr., Th.D.

bakalářská práce: Reakce českých církví na okupaci v roce 1968 (2004)

Piškula J., Specifika symbolismu v křesťanství, Getsemany léto 2002

seminární práce: filosofie – etika – religionistika –

Rendlová Hana

bakalářská práce: Duchovní pomoc drogově závislým (2003)

Roztočil Aleš, Mgr.

bakalářská práce: Jan Leopold Hay (2005)

Roztočil A., Pojem zjevení v konstituci Dei verbum, Getsemany 2/2000

Roztočil A., Křižmo – ekumenické souvislosti, Getsemany 6/03

Skálová Petra, Mgr.

bakalářská práce: „Grundzüge der eucharistischen Hochgebete in den abendländischen Kirchen: ein kritischer Vergleich. Mit einer Analyse der Hochgebete A. Schillings“ (2002)

Skálová, P., Analýza stavu našich církví a jejich vyhlídky, Getsemany 5/1999, str. 33

Slámová Lucie, Ing.

bakalářská práce: Hans Nielsen Hauge – Od osobního obrácení k zakládání manufaktur, Getsemany léto 2009

Šály Martin, Mgr., Ing.Th.D.

bakalářská práce: Využití psychoanalytických modelů pro výklad novozákonních textů (2009)

magisterská práce: Církev obcných epištol (2010)

doktorská práce: Mezi duchem a hmatatelností. Dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v historii (2016)

Šály M., Křesťanská spása pohledem freudovské tradice I., Getsemany 9/04

Šály M., Křesťanská spása pohledem freudovské tradice II., Getsemany 10/04

Šály M., Křesťanská zvěst a Ježíšovy základní vztahy,  Getsemany 2/03

Šály M., Management – pokus o jednu syntézu, Getsemany 5/93

Šály M., Homilie na texty 1 K 3, 9-17; Mt 16, 13-23, Getsemany 12/08

Šály M., Janovský pojem jednoty: interpretace v duchu Plótina a W. R. D. Fairbairna, Getsemany 11/08

Šály M., Křesťanství a prostor podnikání z pohledu podnikatele, Getsemany léto 1994

Šály M., Historie vztahu psychoanalýzy a křesťanství, Getsemany 10/07

Šály M., Orientace křesťana v prostoru podnikání, Getsemany 4/01

Šály M., Víra a naděje v díle Sigmunda Freuda, Getsemany 6/07

Šály M., Kapitalismus: Mýty a hledání cest, Getsemany 1/03

Šály M.,  Je Bůh dobrý nebo zlý?, Getsemany léto 2006 

Šály M., Teologická konference „Jednota v mnohosti“, Getsemany 4/14

Šály M., 4. konference Jednota v mnohosti, Getsemany 5/15

Šály M., Boží království jako evangelium a životní program Ježíše z Nazareta, léto 2014

Šály M., Nejdřív hledejme svou identitu, Getsemany 5/14

Šály M., Dva póly novozákonní rodinné etiky, Getsemany 4/13

Šály M., Křesťanská etika podle Řeči na hoře, Getsemany  3/13

Šály M., Základní skupiny jako generační záležitost?, Christnet 12.5.2009

Šály M., Tři cesty českých katolíků, Christnet 11.1.2013

Šály M., Katolíci bez farnosti, Christnet 27.8.2013

Šály M., Půl roku od konference Dialog v církvi, Christnet 6.11.2014

Šály M., Cesta za komuniální církví, Christnet 1.5.2015

Šály M., Novozákonní církev uniformní nebo různorodá? Christnet 5.4.2016

Šály M., Novozákonní církev neměnná nebo vyvíjející se? Christnet 13.4.2016

Šály M., Novozákonní církev jako nepřítel společnosti nebo její přítel a inspirátor? Christnet 6.5.2016

Šály M., Novozákonní církev vedená Duchem nebo lidmi? Christnet 29.5.2016

Šály M., Novozákonní církev v bolestech schizmatu Christnet 20.6.2016

Šály M., Jaký byl program novozákonní církve? Christnet 2.7.2016

Šály M., Jaká byla novozákonní církev? Christnet 23.7.2016

Škubalová Helena

bakalářská práce: Liturgie smíření  a její proměny v dějinném vývoji (2004)

Škubalová H., Pokání dnes a kdysi, Getsemany 12/04

Špaček Martin, MUDr.

bakalářská práce: Spiritualita u vážně nemocných a umírajících pacientů (2007)

Špaček M., Spiritualita u vážně nemocných a umírajících pacientů, Síť, Praha, 2007

Špaček M., Místo pro křest – baptistérium, Getsemany 3/04

Špaček Vladimír

bakalářská práce: Duchovní boj Petra Chelčického (2004)

Špaček V. Teologie Řehoře z Nyssy, Getsemany 1/01

Talpa Lukáš, Bc.

bakalářská práce: Vývoj spirituality Pražského společenství Kristova (2009)

Talpa L., Sebejistí a samostatní, Getsemany léto 2005

Teťhalová Pavla roz. Schreyerová

bakalářská práce: What Should We Consider When choosing Music in Liturgy? (1999)

Vaňáč Martin, Mgr.

bakalářská práce: Křesťanské církve v českých zemích a jejich vzájemné vztahy od poloviny 19. století do 20. let 20. století (2000) – obdržela cenu děkana

Vaňáč, M., Je křesťanství inkulturováno do současné evropské kultury?, Getsemany 3/1996, str. 39

Vaňáč, M., 29. kongres IEF v Lovani, Getsemany 10/1996, str. 35

Vaňáč, M., Předstupně ekumenismu, Getsemany 1/2001, str. 10

Vaňáč, M., Ekumenické hnutí a římskokatolická církev, Getsemany 5/2001, str. 94

Vaňáč, M., Ekumenické styky v období let 1918-1960, Getsemany 7-8/2001, str. 164

Vaňáč, M., Křesťanské církve v českých zemích v 60. letech, Getsemany 10/2001, str. 220

Vaňáč, M., KTF a Univerzita Karlova v minulosti a dnes, Getsemany 2/2002, str. 42

Vaňáč, M., Změny na katolické teologické fakultě, Getsemany 3/2002, str. 52

Vaňáč, M., Co je nového na KTF, Getsemany 4/2002, str. 91

Vaňáč, M., Anketa: Eucharistie/večeře Páně a ekumenismus, Getsemany léto 2003

Vaňáč, M., Odbytý sněm české římskokatolické církve, Getsemany 9/05

Vaňáč, M., Nový děkan na Katolické teologické fakultě, Getsemany 9/03

Vaňáč, M., Před biskupským sněmováním, Getsemany léto 2003

Vaňáč, M., Ekumenický Kirchentag 2003, Getsemany léto 2003

Vaňáč, M., Temná minost a my, Getsemany 9/04

Vaňáč, M., Zenon Grocholewski versus Hans Küng, Getsemany 6/03

Vaňáč, M., Čtyřicet let od vydání dekretu o ekumenismu, Getsemany 11/04

Vaňáč, M., Memorandum profesorů KTF z roku 1926 proti přestěhování fakulty do Dejvic, Getsemany léto 2002

Vaňáč, M., Informace o průběhu změn na KTF UK, Getsemany léto 2002

Vaňáč, M., Otázky nad jednou vatikánskou instrukcí, Getsemany léto 2004

Vaňáč, M., Synoda biskupů o eucharistii, Getsemany 11/05

Vaňáč, M., Český ekumenický komentář, Getsemany  6/05

Vaňáč, M., Od Jana Pavla II. k Benediktu XVI., Getsemany 5/05

Vaňáč, M., Nemocný papež a řízení církve, Getsemany 3/05

Vaňáč, M., Ekumenické hnutí a římskokatolická církev, Getsemany 5/01

Vaňáč, M., Křesťanské církve v českých zemích v 60. letech (1960 – 1968), Getsemany 10/01

Vaňáč, M., Inspirace pro českou ekumenu, Getsemany 2/07

Vaňáč, M., Jak reagovat na karikatury proroka?, Getsemany 3/06

Vaňáč, M., „Římskokatolický ekumenismus” ve slepé uličce?, Getsemany 5/03

Vaňáč, M., Ekumenické styky v období let 1918 – 1960, Getssemany léto 2001

Vaňáč, M., Diskuse o vztahu státu a církví, Getsemany 3/04

Vaňáč, M., Předstupně ekumenismu, Getsemany 1/01

Vaňáč, M., Eucharistie/večeře Páně a ekumenický dialog, Getsemany 9/03

Vaňáč, M., Seriál dějin církve – 1. století – 2. století – 3. století – 4. století – 5. století – 6. století – 7. století – 8. století – 9. století – 10. století

Vaňáč, M., Portréty Getseman – Klement Římský – Tertullián – Órigenés – Antonín – Lev Veliký – Řehoř Veliký – Isidor ze Sevilly – Bonifác – Jan Scotus Eriugena – Konstantin – Metoděj – Hrabanus Maurus – Hrotsvitha – Silvestr II. – Vojtěch – Anselm z Cantebury – Řehoř VII. – Hugo z Cluny – Prokop – Kosmas – Norbert – Markéta Skotská – Bruno Kolínský – Urban II. 

Zavadilová Ludmila, roz. Dědková, Ing. CSc.

bakalářská práce: Eucharistie a násilí (2000)

Dědková, L., Dánsko, ach Dánsko, Getsemany 7-8/1998, str. 69

Dědková, L., Ad Kosovo…, Getsemany 5/1999, str. 3

Dědková L., Evangelický teolog Jürgen Moltmann se dožil sedmdesáti pěti let, Getsemany 5/01

Dědková, L., Pán prstenů – anebo panoptikum hrůzy? Getsemany 4/2002

Dědková L., Thomas Cranmer – sporný reformátor, Getsemany 3/03

Dědková L., A. H. Francke: láska k lidem, důvěra v Boha, Getsemany 6/03

Dědková L., Florence Nightingaleová, Getsemany léto 2003

Dědková L., Zemřel skotský kardinál Winning, Getsemany léto 2001

Dědková L., Johann Gregor Mendel, řeholník a vědec, Getsemany 1/04

Dědková L., Pomoc rodičům – nebo selekce nežádoucích?, Getsemany 11/01

Dědková L., Clive Staples Lewis, Getsemany 11/03

Dědková L., Profesor Jérôme Lejeune, život pro zavržené, Getsemany 4/04

Dědková L., Nejdůležitější jsou vztahy, Getsemany 2/02

Dědková L., Plevele polní i rolní, Getsemany 9/03

Dědková L., Johann Gottfried von Herder, Getsemany 12/03

Dědková L., Nyní propouštíš, Pane, služebníky své, Getsemany 2/04

Dědková L., Prorok pro bouřlivé časy, Getsemany 10/02

Dědková L., Dietrich Bonhoeffer: statečnost a odpovědnost, Getsemany 4/03

Dědková L., David Livingstone (1813 – 1873), Getsemany 5/03

Dědková L., Jan z Rokycan, český teolog a politik, Getsemany 2/04

Dědková L., Přípitek na papeže a svědomí: Dvousté výročí narození J. H. Newmana, Getsemany 4/01

Zavadilová L., Seriál Zvířata v bibli, Getsemany 2005 – hrdlička – had – ovce – křepelka – lev – orel – velbloud – včela – osel – kobylky – tur

Zemanová Lenka, Mgr.

bakalářská práce: Křesťanský oltář jako centrum posvátného prostoru a jeho vývoj v prvních devíti stoletích (2002)

Zemanová, L., Marxova kritika náboženství a její interpretace v komunistických učebnicích filozofie, Getsemany 10/1999, str. 27

Zvelebil Miroslav Mgr.

magisterská práce: Hildegarda z Bingenu a Atanášovo vyznání víry (2011)