Stanovy a výbor

Stanovy spolku dle zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. Název a právní povaha spolku
1. Název spolku:
Institut ekumenických studií v Praze z.s
2. Právní povaha spolku:
Institut ekumenických studií v Praze z. s. byl založen jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o  sdružování občanů a od 1.1.2014 se považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. NOZ, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

II. Sídlo spolku a identifikační číslo spolku
Sídlo spolku je v Černošicích; IČ: 62940252, spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, spis. značka L 6781.

III. Cíle spolku
Spolek je založen k široké podpoře ekumenického dialogu, ekumenicky pojaté křesťanské teologie a teologicky zaměřených projektů.

IV. Předmět činnosti spolku

1. Hlavní činností spolku je všestranné prosazování cílů spolku dle článku III. těchto stanov, zejména:
a. realizace studijního programu ekumenicky pojatého teologického vzdělávání, a to buď zřízením teologického školicího střediska – Institutu ekumenických studií v Praze nebo podporou jakéhokoliv jiného projektu zaměřeného na splnění téhož cíle;
b. vyhledávání vhodných pedagogů pro výuku teologie s ekumenickým přesahem;
c. moderování teologických diskuzí;
d. organizování teologických seminářů a kurzů;
e. přednášková činnost.

2. Vedlejší činnosti spolku jsou:
a. na hlavní činnosti navazující aktivity vytvářející materiální a další podmínky ke splnění cílů spolku;
b. nakladatelská (vydavatelská) činnost – vydávání periodických a  neperiodických publikací a písemných materiálů; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
c. příležitostná, teologicky pojatá vězeňská duchovenská péče.

V. Členové spolku a jejich práva a povinnosti

1.Vznik a zánik členství ve spolku

a. Členy spolku jsou fyzické a právnické osoby zakládající spolek a dále osoby přijaté za členy spolku rozhodnutím valné hromady spolku.
b. Členství jednotlivých členů spolku může být rozhodnutím valné hromady spolku zrušeno pro závažné nebo opakované porušení členských povinností. Člen spolku je oprávněn ze spolku vystoupit svým prohlášením doručeným spolku; členství v takovém případě zaniká dnem doručení prohlášení spolku.

2. Práva a povinnosti členů spolku po dobu trvání členství:

 • právo účastnit se činnosti spolku;
 • právo volit orgány spolku a být do nich volen;
 • právo získávat informace o dění ve spolku;
 • právo podávat podněty, návrhy a připomínky orgánům spolku a právo obdržet na ně odpověď;
 • povinnost jednat v souladu se stanovami a usneseními orgánů spolku;
 • povinnost podporovat cíle spolku, jednat v souladu se zájmy spolku a nepoškozovat jeho dobré jméno;
 • povinnost hradit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny.
 • Úplný seznam členů spolku je veden u předsedy spolku nebo jiného předsedou nebo výborem spolku určeného člena a je k dispozici všem členům spolku k nahlédnutí.

VI. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada spolku;
b)výbor spolku;

VII. Valná hromada spolku

 1. Působnost valné hromady spolku
 • Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku, rozhoduje o všech otázkách týkajících se hospodaření a činnosti spolku, pokud tato pravomoc není těmito stanovami nebo usnesením valné hromady spolku přenesena na jiný orgán spolku. Valná hromada zejména:
 • volí a odvolává orgány spolku;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření spolku, účetní závěrku;
 • rozhoduje o změně stanov a zrušení spolku;
 • schvaluje organizační řád a další vnitřní předpisy spolku (pokud jsou vydány).

Způsob rozhodování valné hromady spolku

 • Jednání valné hromady svolává předseda spolku nebo kterýkoli člen výboru spolku, a to nejméně 1x do roka. Jednání valné hromady se účastní členové spolku, zplnomocnění zástupci členů spolku a pozvaní hosté bez hlasovacího práva.
 • Valná hromada spolku je usnášeníschopná za přítomnosti více než 50 % členů spolku; po uplynutí jedné hodiny po stanoveném zahájení jednání valné hromady (dle pozvánky k jednání valné hromady) je valná hromada usnášeníschopná při účasti libovolného počtu členů.
 • Požádá-li 1/3 členů spolku o svolání valné hromady, je předseda spolku nebo kterýkoli člen výboru spolku povinen v přiměřené době po  doručení žádosti, ne však delší než šest měsíců, této žádosti vyhovět; v opačném případě svolají žadatelé valnou hromadu spolku sami.
 • Jednání valné hromady řídí předseda spolku nebo jiný člen spolku pověřený řízením valnou hromadou spolku.
 • Členové spolku jednají na valné hromadě spolku buď osobně, nebo prostřednictvím svých zplnomocněných zástupců. Jeden zmocněnec může zastupovat i více zmocnitelů. Každý člen spolku disponuje 1 (jedním) hlasem.
 • K platnosti rozhodnutí dle čl. VII. odst. 1. písm. a) a písm. c) je zapotřebí dvoutřetinová většina přítomných členů spolku. K platnosti ostatních rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů spolku.
 • Nerozhodne-li valná hromada odlišně, hlasování se uskutečňuje aklamací.
 • Svolavatel svolává valnou hromadu spolku písemně nejméně se 14denním předstihem. Za písemné oznámení dle tohoto ustanovení je považováno i  využití e-mailu, pokud výbor spolku nebo valná hromada spolku nerozhodne odlišně.
 • O usnesení valné hromady spolku se pořídí zápis, který podepíší předsedající a 1 (jeden) zvolený ověřovatel.

VIII. Statutární orgán – výbor spolku

 • Výbor spolku je výkonným a zároveň kolektivním statutárním orgánem spolku; skládá se z 3 (tří) členů spolku volených valnou hromadou. Výbor si ze svého středu volí předsedu.
 • Klesne-li v průběhu volebního období počet členů výboru pod výše uvedený počet, může výbor spolku kooptovat náhradního člena výboru spolku na období do nejbližší valné hromady spolku, která zvolí náhradního člena výboru spolku do konce funkčního období celého výboru spolku.
 • Výbor spolku řídí veškerou činnost spolu v souladu s usnesením valné hromady spolku.
 • Předseda spolku, nerozhodne-li výbor odlišně, jménem výboru spolku předkládá valné hromadě spolku v souladu s čl. VII. odst. 1. písm. b) výroční zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření spolku a účetní závěrku.
 • Jednání výboru svolává a řídí předseda spolku, případně v naléhavých případech kterýkoli člen výboru spolku. Výbor spolku je schopen se usnášet za přítomnosti alespoň jeho 2 členů. Výbor spolku rozhoduje většinou všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
 • Umožňuje-li to povaha projednávané agendy, je možné uskutečnit jednání výboru spolku i jinou formou než schůzí členů (korespondence, telefon apod.).
 • O zásadních rozhodnutích výboru spolek sepíše zápis.

IX. Zastupování spolku (jednání za spolek)

Spolek jsou oprávnění zastupovat všichni členové výboru, a to každý samostatně.

X. Volební období orgánů spolku

 • Orgány spolku jsou voleny na období tří let.
 • Mandát zvolenému členovi orgánu spolku zaniká:
  • zvolením nového orgánu spolku po uplynutí funkčního období;
  • písemnou rezignací doručenou spolku v místě jeho sídla, předsedovi spolku nebo jiným vhodným způsobem s dvouměsíční rezignační lhůtou počínající prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení (lhůtu může výbor spolku nebo valná hromada spolku svým rozhodnutím zkrátit);
  • dnem zániku členství ve spolku;
  • odvoláním valnou hromadou spolku.

XI. Hospodaření spolku

 1. Zdrojem příjmů spolku jsou dary, dotace, členské příspěvky a  granty. Příjmy mohou být získávány i ekonomickou činností (vydání publikace apod.). Spolek může nabývat majetek pouze z poctivých zdrojů.
 2. Postavení spolku jako účetní jednotky upravují obecně závazné předpisy. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 3. Zdroje vytvořené činností spolku nebo získané k jeho podpoře je nutné investovat v souladu s cíli spolku.

XII. Zánik členství a zrušení spolku

 1. Klesne-li počet členů spolku pod tři, předseda spolku, není-li ho, členové výboru, případě jakýkoli jeho člen, učiní přiměřená opatření k likvidaci spolku.
 2. Likvidační zůstatek lze použít pouze k veřejně prospěšnému účelu.
 3. Pokud bude likvidační zůstatek vyšší než 10.000,- Kč, je třeba jej rozdělit alespoň mezi dva subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost naplňující v maximálním možném rozsahu cíle spolku.

XIII. Závěr

 1. Stanovy byly registrovány v souladu s právní úpravou v době vzniku spolku (občanského sdružení) Ministerstvem vnitra České republiky dne 24. 4. 1995 pod číslem II/S-OS/1-27184/95-R. Dnem vzniku spolku (sdružení) byl 24. 4. 1995.
 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.
 3. Členská schůze přijímající tyto stanovy zároveň provede volbu výboru spolku.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 30. listopadu 2015.

Výbor spolku

Výbor zvolený na valné hromadě 18. listopadu 2019:

Martin Vaňáč, předseda spolku
Ivana Macháčková, členka výboru
Pavel Hradilek, člen výboru