Středa po 1. neděli v době postní C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce C – L 4, 1-13) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – L 9, 28-36; pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu C obsahuje texty Lukášova evangelia o obrácení a pokání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (L 22,14 – 23,56)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1., 3., 4. a 5. neděle o vyjití z Egypta, 2. neděle o povolání Abrama.

1. neděle v době postní C

Nedělní evangelium (L 4, 1-13) pojednává o pokušení Páně. Ježíš vyznává svou důvěru v Boha a Ďábel: „odstoupil od něho až do příhodné doby“ (L 4,13). Vyznáním víry se zabývá i 2. čtení (Ř 10, 8b-13): „Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně“ (Ř 10,10).

1. čtení (Dt 26, 1-11) je deuteronomistickou reflexí exodu.

Jak čtení čtvrtku (Ex 5, 10-23 a Sk 7, 30-34) tak pátku (Ex 6, 1-13 a Sk 7, 35-42) se týkají exodu a připravují na nedělní 1. čtení.

V sobotu SZ čtení (Kaz 3, 1-8): „… každý záměr pod nebem má svůj čas“ (Kaz 3,1) i NZ perikopa (J 12, 27-36): „Ještě krátký čas je světlo mezi vámi.“ (J 12,35) připravují na zmínku o „době příhodné“ v nedělním evangeliu.

SZ texty po neděli obsahují pasáže ve kterých působí Satan. V pondělí (1 Pa 21, 1-17): „Satan povstal proti Izraeli a navedl Davida…“ (1 Pa 21,1). V úterý (Za 3, 1-10): „Satan stál po jeho (tj. velekněze Jošúa) pravici, aby ho obžaloval.“ Ve středu (Jb 1, 1-22) Satan pokouší Joba.
NZ texty se týkají hříchu. V pondělí (1 J 2, 1-6): „… jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce…“ (1 J 2,1). V úterý (2 P 2, 4-21): „Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili…“ (2 P 2,4). Ve středu (L 21,34 – 22,6): „Tu Satan vstoupil do Judy, nazývaného Iškariotský…“ (L 22,3)

Publikováno:
Poslední úprava: