Sobota před 4. nedělí velikonoční C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia – z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce C jsou vzata z Apokalypsy. Některé perikopy této knihy, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny ve všedních dnech. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělích tradičně voleny lekce ze Skutků. Již v nejstarším známém lekcionáři – Arménském, který byl užíván ve 4. st. v Jeruzalémě se v době velikonoční četly kontinuálně Sk.

4. neděle velikonoční C
Pro tuto neděli jsou charakteristické texty s „pastýřskou“ tematikou. V evangeliu (J 10, 22-30) čteme: „Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou“ (J 10,27). V 2. čtení (Zj 7, 9-17): „Beránek … je bude pást a povede je k pramenům vod života“ (Zj 7,17). 1. čtení (Sk 9, 36-43) má obecně velikonoční téma: vzkříšení (Tabity) z mrtvých.

Ve všech SZ čteních před nedělí z Ez se objevuje motiv návratu. Hospodin jako pastýř opět shromáždí svůj lid. Ve čtvrtek (Ez 11, 1-25): „I shromáždím vás z těch národů a vezmu vás z těch zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi.“ (Ez 11,17), v pátek (Ez 20, 39-44): „vyvedu vás z národů a shromáždím vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni“ (Ez 20,41), v sobotu (Ez 28, 25-26): „…shromáždím dům izraelský z národů, do nichž byli rozptýleni, a posvětím se mezi nimi před očima těch národů, budou bydlet na své půdě…“ (Ez 28,25).
NZ čtení čtvrtku (Zj 5, 1-10) a pátku (Zj 6,1 – 7,4) vytváří kontext 2. nedělního čtení. Sobotní evangelium (L 12, 29-32) předjímá pastýřské téma neděle: „Neboj se, malé stádečko…“ (L 12,32).

Čtení z Ez o návratu pokračují v pondělí (Ez 37, 15-28): „učiním je jediným národem“ (Ez 37,22) a v úterý (Ez 45, 1-9): „převezmete zemi do dědictví“ (Ez 45,1). Podobně ve středu (Jr 50, 17-20): „Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu…“ (Jr 50,19).
NZ čtení pondělí (Zj 15, 1-4) podobně jako SZ čtení tento den se týká sjednocení: „všechny národy přijdou a pokloní se před tebou“ (Zj 15,4). V úterý (Sk 9, 32-35) uzdravení Eneáše bezprostředně předchází nedělnímu 1. čtení. Středeční evangelium (J 10, 31-42) je pokračováním evangelia nedělního.

Publikováno:
Poslední úprava: