Sobota před 3. nedělí v době postní C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce C – L 4, 1-13) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – L 9, 28-36; pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu C obsahuje texty Lukášova evangelia o obrácení a pokání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (L 22,14 – 23,56)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1., 3., 4. a 5. neděle o vyjití z Egypta, 2. neděle o povolání Abrama.

3. neděle v době postní C
Nedělní evangelium (L 13, 1-9) jednak obsahuje výzvu ke změně smýšlení: „…nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.“ (L 13,3) , jednak ukazuje na boží toleranci: „…ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím, neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej.“ (L 13, 8-9).
Podle 2. čtení (1 K 10, 1-13) Bůh neklade na člověka větší nároky, než snese. Podle 1. čtení (Iz 55, 1-9) má před Bohem šanci úplně každý „…všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze.“ (Iz 55,1)

Ve čtvrtek SZ text (Da 3, 19-30) o třech mládencích v ohnivé peci ukazuje na téma nedělního 2. čtení: Bůh nepožaduje víc, než člověk unese. Podobně v NZ (Zj 2, 8-11): „Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni…“ (Zj 2,10).

Časem tříbení a dobrého konce pro ty, kdo usilují o změnu smýšlení se zabývají páteční texty podobně jako v nedělním evangeliu (Da 12, 1-4; Zj 3, 1-6)

Na obraz nedělního evangelia o dobrém ovoci připravují sobotní texty: Iz 5, 1-7 – „Očekával, že vydá hrozny, ale vydala páchnoucí bobule.“ (Iz 5,2); L 6, 43-45 – „Každý strom se pozná po svém ovoci.“ (L 6,44)

Téma dobrého ovoce pokračuje i po neděli. V úterý Ez 17, 1-10: „Byla zasazena na dobrém poli u hojných vod, aby vyrazila větvoví a aby nesla ovoce…“ (Ez 17,8). V NZ čtení (Ř 2, 12-16) i pohané jsou povoláni aby nesli dobré ovoce, neboť „přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje“ (Ř 2, 14).

Ve středu Nu 13, 17-27 – „…uřízli tam ratolest s jedním vinným hroznem — dva ho museli nést…“ (Nu 13,23)

Publikováno:
Poslední úprava: