Pondělí po 4. neděli adventní B

Evangelium neděle (L 1, 26-38) obsahuje andělské zvěstování Marii. V 1. čtení (2 Sa 7, 1-11.16) říká Nátan Davidovi: „Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě“ (2 Sa 7,11). 2. čtení (Ř 16, 25-27) je samým závěrem listu obsahujícímu doxologii: „jedinému moudrému Bohu, zjevenému skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva…“ (Ř 16,27)

SZ čtení čtvrtku (2 Sa 6, 1-11) a hned navazující v pátek (2 Sa 6, 12-19) připravují na nedělní 1. čtení. Sobotní SZ čtení (Sd 13, 2-24) obsahuje andělské zvěstování o narození Samsona.

NZ čtení čtvrtku (Žd 1, 1-4) zvěstuje: „na konci těchto dnů, k nám promluvil v Synu…“. Pokračování v pátek (Žd 1, 5-14) obsahuje citát Ž 2,7: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“ (Žd 1,5). Sobotní evangelium (J 7, 40-52) poukazuje na davidovský, betlémský původ mesiáše.

SZ čtení po neděli si analogicky k přípravě na narození Ježíše všímají událostmi před narozením Samuela (v pondělí 1 Sa 1, 1-18), Sanuelova dětství (v úterý 1 Sa 1, 19-28). Ve středu čteme chvalozpěv Chany (1 Sa 2, 1-10), který je předlohou chvalozpěvu Mariina (L 1, 46b-55).

NZ texty představují další formy Ježíšova příchodu. V pondělí (Žd 9, 1-14) čteme: „Ale když přišel Kristus jako velekněz…“ (Žd 9,11) obdobný text v úterý (Žd 8, 1-13). Ve středu (Mk 11, 1-11) Ježíš přijíždí do Jeruzaléma.

Publikováno:
Poslední úprava: