Pátek před Letnicemi C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Letnice C
Křesťanské Letnice (Padesátnice) vznikly přeznačením židovského svátku Šavuot (svátek týdnů) při kterém je vzpomínáno darování Zákona na Sinaji (za sedm týdnů došli Izraelité z Egypta na Sinaj). Křesťanské Letnice jako náhradní křestní termín máme doložené od začátku 3. stol.: „Potom jsou Letnice nejpříznivější dobou pro uspořádání křtu, neboť během nich bylo několikrát oznámeno mezi učedníky vzkříšení našeho Pána a poprvé byla dána milost Ducha svatého“ Tertulian – De baptismo 19
Izolovaným svátkem Ducha sv. se Letnice staly v římské liturgii postupně. Dnes jsou chápány jako vyvrcholení velikonoční doby.
Ikona Letnic
V lekcionáři toho dne se čte popis seslání Ducha sv. (Sk 2, 1-21) buď jako 1. nebo 2. čtení. Alternativou je v případě 1. čtení SZ text (Gn 11, 1-9) o zmatení jazyků po stavbě Babylonské věže, které bylo o Letnicích překonáno. Alternativou 2. čtení je perikopa (Ř 8, 14-17) o přijatém duchu synovství ve kterém voláme „Abba“. Evangelium (J 14, 8-17.(25-27)) o příslibu Zastánce z Ježíšovy řeči na rozloučenou.

Všechna čtení všedních dní kolem Letnic obsahují zmínky o Duchu. SZ čtení ve čtvrtek (Iz 32, 11-17): „dokud na nás nebude vylit Duch shůry“ (Iz 32,15), v pátek (Iz 44, 1-4): „vyleji svého Ducha na tvé potomstvo“ (Iz 44,3), v sobotu (2 Kr 2, 1-15a) vstoupí Eliášův duch na jeho žáka Elíšu.

V NZ čtení čtvrtku (Ga 5, 16-25) je Duch zmíněn 7x, v pátek (Ga 6, 7-10) „kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný.“ (Ga 6,8). V sobotu (L 1, 5-17) slyší Zachariáš od anděla, že dítě „již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým.“ (L 1,15)

V pondělí čteme u Joela (Jl 2, 18-29): „Poznáte, že jsem uprostřed Izraele a že já, Hospodin, jsem vaším Bohem“ (Jl 2,27), úterý u Ezechiela (Ez 11, 14-25): „…nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité“ (Ez 11,19), ve středu (Nu 24, 1-14) na Bileámovi „spočinul boží Duch“ (Nu 24,2).

V pondělním NZ čtení (1 K 2, 1-11) je Duch zmíněn 4x, v úterním pokračování (1 K 2, 12-16) 3x. Ve středu (L 1, 26-38) říká anděl Marii: „Duch Svatý přijde na tebe…“ (L 1,35)

Publikováno:
Poslední úprava: