Pátek před 6. nedělí velikonoční C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia – z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce C jsou vzata z Apokalypsy. Některé perikopy této knihy, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny ve všedních dnech. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělích tradičně voleny lekce ze Skutků. Již v nejstarším známém lekcionáři – Arménském, který byl užíván ve 4. st. v Jeruzalémě se v době velikonoční četly kontinuálně Sk.

6. neděle velikonoční C
Jedno z klíčových témat týdne lze vyjádřit: „Působení Ducha, dárce pokoje“. V nedělním evangeliu (J 14, 23-29) čteme: „Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám…“ (J 14, 26-27). Variantní text (J 5, 1-9) o uzdravení ochrnulého u rybníka Bethesda nehovoří přímo o Duchu, ale zmiňuje: „Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu“ (J 5,4). 1. čtení (Sk 16, 9-15) zmiňuje Pavlovo působeni ve Filipech, kam byl Duchem doveden. Lydie prosí „vejděte do mého domu a zůstaňte.“ (Sk 16,15). 2. čtení (Zj 21, 10.22 – 22,5) začíná: „V Duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém…“ (Zj 21,10).

SZ čtení čtvrtku (Přís 2, 1-5) a hned navazující pátku (Přís 2, 6-8) a soboty (Přís 2, 9-15) zmiňují „stezky Hospodinovy“. Souvisí to s NZ texty čtvrtku (Sk 15, 36-41) a pátku (Sk 16, 1-8) které předchází nedělnímu 1. čtení a týkají se vedení Pavla na misijní cestě, kde „Duch Svatý jim zabránil promluvit Slovo v Asii“ (Sk 16,6), ale přivedl je do Evropy, jak slyšíme v 1. nedělním čtení.
Zatímco v nedělním 1. čtení Lydie nutí Pavla, aby zůstal u ní v domě, v sobotním evangeliu (L 19, 1-10) sám Ježíš říká Zacheovi: „dnes musím zůstat v tvém domě.“ (L 19,5)

Ve SZ text pondělí (1 Pa 12, 16-22) vyzbrojí duch Amasaje, že přeje Davidovi: „Pokoj, pokoj tobě, pokoj tvým pomocníkům…“ (1 Pa 12,19). V úterý (2 Pa 15, 1-15) spočinul boží duch na Azarjášovi a Hospodin Judejcům „dal odpočinek od okolních nepřátel“ (2 Pa 15,15). Ve středu (2 Pa 34, 20-33) „Jóšafatovo království mělo klid a jeho Bůh mu dal odpočinek od okolních nepřátel.“ (2 Pa 34,30)

Obě NZ čtení z Apokalypsy, pondělní (Zj 21, 5-14) i úterní (Zj 21, 15-22) se částečně překrývají s nedělním 2. čtením.

Středeční evangelium (L 2, 25-38 – zvěstování Marii) reflektuje téma týdne: „Duch Svatý přijde na tebe“ (L 2,35).

Publikováno:
Poslední úprava: