Pátek před 3. nedělí adventní A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

Nedělní adventní lekcionář kopíruje s drobnými odchylkami – obvykle o nějaký verš delší perikopa (na 6 místech) – lekcionář římský. Ve všech 3 cyklech (A,B,C) se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Na rozdíl od konce liturgického roku není ukazováno na hrůzy, které budou parusii předcházet, důraz je dáván na radostné očekávání této události. Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.

3. neděle adventní A

Nedělní čtení vypovídají o různých aspektech parusie. Ve 2. čtení (Jk 5, 7-10) je vylíčena naléhavost parusie a zároveň jsou čtenáři vyzýváni k trpělivosti. V evangeliu (Mt 11, 2-11) jsou ukázána eschatologická znamení související s působením Ježíše, která doprovázejí příchod božího království: „Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium“ (Mt 11,5). Tato slova jsou volnou citací z Iz, obsažená v 1. čtení (Iz 35, 1-10). Dalším eschatologickým znamením je proměna pustiny v krásnou, pro život příhodnou krajinu. Harmonie života lidí a přírody. (ekologie v plném slova smyslu, která vychází z toho, že osud lidského rodu i přírody je božím darem, za který jsme odpovědní).

Dar života v harmonii s Bohem je tématem série SZ čtení předcházejících neděli. Ve čtvrtek je představena pohanka Rut (Rt 1, 6-18), která v neperspektivní situaci následuje Noemi. V pátek (Rt 4, 13-17) je již Rut vdaná, zajištěná a má syna. Verše 14 a 15 jsou chvalozpěvem: „Požehnaný je Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele…“. Druhý v řadě je v sobotu chvalozpěv Chany, která se raduje z narození Samuele (1 Sa 2, 1-8). Třetí v řadě je chvalozpěv Marie (L 1, 46b-55) který může být zařazen v neděli jako kantikum namísto Ž 146, 5-10

Dar obyvatelné země je reflektován v SZ prorockých čteních po neděli. V po (Iz 29, 17-24), v út (Ez 47, 1-12) a ve st (Za 8, 1-17)

Výzva k naší trpělivosti ve 2. nedělním čtení vychází z trpělivosti boží, jak zmiňují NZ čtení z 2 P před nedělí. Ve čt (2 P 3, 1-10) a v pá hned následující verše (2 P 3, 11-18): „trpělivost našeho Pána považujte za záchranu…“ (2 P 3,15)

Sobotní evangelium o působení Předchůdce Jana (L 3, 1-18) je předznamenáním evangelia nedělního.

NZ čtení po neděli rozvíjejí eschatologická znamení (uzdravování z nemocí či působení zla) zmíněná v nedělním evangeliu. V po (Sk 5, 12-16), v út (Ju 17-25) s kantikem: „Jen moudrému Bohu…“ (Ju 25 – BZ 275), ve st (Mt 8, 14-17.28-34)

Publikováno:
Poslední úprava: