Letnice C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Křesťanské Letnice (Padesátnice) vznikly přeznačením židovského svátku Šavuot (svátek týdnů) při kterém je vzpomínáno darování Zákona na Sinaji (za sedm týdnů došli Izraelité z Egypta na Sinaj). Křesťanské Letnice jako náhradní křestní termín máme doložené od začátku 3. stol.: „Potom jsou Letnice nejpříznivější dobou pro uspořádání křtu, neboť během nich bylo několikrát oznámeno mezi učedníky vzkříšení našeho Pána a poprvé byla dána milost Ducha svatého“ Tertulian – De baptismo 19
Izolovaným svátkem Ducha sv. se Letnice staly v římské liturgii postupně. Dnes jsou chápány jako vyvrcholení velikonoční doby.
Ikona Letnic

V lekcionáři toho dne se čte popis seslání Ducha sv. (Sk 2, 1-21) buď jako 1. nebo 2. čtení. Alternativou je v případě 1. čtení SZ text (Gn 11, 1-9) o zmatení jazyků po stavbě Babylonské věže, které bylo o Letnicích překonáno. Alternativou 2. čtení je perikopa (Ř 8, 14-17) o přijatém duchu synovství ve kterém voláme „Abba“. Evangelium (J 14, 8-17.(25-27)) o příslibu Zastánce z Ježíšovy řeči na rozloučenou.

Všechna čtení všedních dní kolem Letnic obsahují zmínky o Duchu. SZ čtení ve čtvrtek (Iz 32, 11-17): „dokud na nás nebude vylit Duch shůry“ (Iz 32,15), v pátek (Iz 44, 1-4): „vyleji svého Ducha na tvé potomstvo“ (Iz 44,3), v sobotu (2 Kr 2, 1-15a) vstoupí Eliášův duch na jeho žáka Elíšu.

V NZ čtení čtvrtku (Ga 5, 16-25) je Duch zmíněn 7x, v pátek (Ga 6, 7-10) „kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný.“ (Ga 6,8). V sobotu (L 1, 5-17) slyší Zachariáš od anděla, že dítě „již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým.“ (L 1,15)

V pondělí čteme u Joela (Jl 2, 18-29): „Poznáte, že jsem uprostřed Izraele a že já, Hospodin, jsem vaším Bohem“ (Jl 2,27), úterý u Ezechiela (Ez 11, 14-25): „…nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité“ (Ez 11,19), ve středu (Nu 24, 1-14) na Bileámovi „spočinul boží Duch“ (Nu 24,2).

V pondělním NZ čtení (1 K 2, 1-11) je Duch zmíněn 4x, v úterním pokračování (1 K 2, 12-16) 3x. Ve středu (L 1, 26-38) říká anděl Marii: „Duch Svatý přijde na tebe…“ (L 1,35)

Publikováno:
Poslední úprava: