Čtvrtek před 4. nedělí adventní A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

Nedělní adventní lekcionář kopíruje s drobnými odchylkami – obvykle o nějaký verš delší perikopa (na 6 místech) – lekcionář římský. Ve všech 3 cyklech (A,B,C) se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Na rozdíl od konce liturgického roku není ukazováno na hrůzy, které budou parusii předcházet, důraz je dáván na radostné očekávání této události. Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.

4. neděle adventní A

Nedělní evangelium (Mt 1, 18-25) popisuje Josefův vnitřní zápas před narozením Ježíše. Josef hraje v Matoušově podání v božím plánu zásadní roli. Verš evangelia „Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel“ je převzat z Iz a je součástí 1. čtení (Iz 7, 10-16). Zde judský král Achaz očekává obléhání od Izrelců a Aramejců, kteří ho porazili. Pošilhává po pomoci od asyrského krále. Izaiáš mu předkládá znamení, aby se spoléhal na Hospodina. Přes zmatek a napětí situace se ve městě narodí chlapec se jménem Emanuel – „Bůh je s námi“. Davidovský původ Ježíše (přes Marii i Josefa) je zmíněn ve 2. čtení (Ř 1, 1-7).

SZ čtení všedních dní před nedělí jsou vzata ze 7. kapitoly 2. knihy Samuelovy. Hlavní postavou této kapitoly je David zmíněný ve 2. nedělním čtení. Ve čt perikopě (2 S 7, 1-17) chce David postavit Hospodinu dům. Nátan mu však sděluje, že to bude právě obráceně: dům postaví Hospodin Davidovi (jeho potomek bude základem rodu, ze kterého vzejde království navěky). Reakci na to je Davidova modlitba – v pá (2 S 7, 18-22) a v so (2 S 7, 23-29)

SZ čtení po neděli ukazují, jak se cesty božích zaslíbení ještě před Davidem naplňují. V po (Gn 17, 15-22) příslib Izáka, v út (Gn 21, 1-21) dar Izáka, ale ani boční linie přes Izmaela není zanedbána. Ve st (Gn 37, 2-11) role Josefa při záchraně Izraele.

NZ epištolní čtení jsou v celém období sestavena z kontinuálního čtení Ga od konce 3. kapitoly do začátku páté. Stavění domu Hospodinem vrcholí v Ježíšovi a pokračuje na nás. „Jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.“ (Ga 3,29). Ve čt (Ga 3, 23-29), v pá (Ga 4 1-7), v po (Ga 4, 8-20), v út (Ga 4,21 – 5,1). Zejména v út je jasně patrná souvislost se SZ čtením toho dne.

Evangelium so (J 3, 31-36) se týká božího povolání a souvisí se ZS textem toho dne. „Ten, koho poslal Bůh, mluví slova boží…“ (J 3,34). Evangelium st (Mt 1, 1-17) – Ježíšův rodokmen – obsahuje jména, o kterých se četlo v minulých dnech (Abraham, Izák, Jákob, Rút, David, Josef).

Publikováno:
Poslední úprava: