6. ledna – Zjevení Páně ABC

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

6. ledna Zjevení Páně
Svátek vznikl ve 2. stol. v Egyptě a zřejmě neměl vůbec žádnou historickou tématiku a byl oslavou zjevení Kristova božství v kterékoli situaci jeho pozemského života. V 2. pol. 2. stol. dosvědčuje Klement Alexandrijský, že je 6. leden slaven jako památka narození Krista. Později (koncem 4. stol.), kdy pod vlivem Říma se tento den přesouvá na 25. prosinec, dostává 6. leden vlastní historickou tématiku – Ježíšův křest v Jordáně.
Za Západě je Epifanie propojena s tématem mágů, jejichž počet vyplynul z počtu darů, které přinášeli (Mt 2,11). Na Východě se tématika mágů objevuje 25.12. Jsou rovněž tři, ale univerzalitu adorátorů nepředstavují zástupci tří plemen podle synů Noeho – Šéma, Cháma a Jáfeta, jako na Západě, ale zástupci tří generací: jinocha, dospělého muže a starce.

1. čtení (Iz 60, 1-6) je vybráno s ohledem na zmínku o králích, kteří půjdou k záři božího světla a o darech zlata a kadidla, které ponesou. Na 1. čtení navazuje „královský“ žalm 72. Ve druhém čtení (Ef 3, 1-12) je popsáno zjevení, které se dostalo Pavlovi: „že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení…“ (Ef 3,6), které rezonuje s příběhem pohanských mágů přicházejících ke Kristu. Evangelium (Mt 2, 1-12) popisuje adoraci mágů.

Publikováno:
Poslední úprava: