4. neděle adventní B

Advent B

Ve všech 3 cyklech (A,B,C) adventu se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Na rozdíl od konce liturgického roku není ukazováno na hrůzy, které budou parusii předcházet, důraz je dáván na radostné očekávání této události. Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.

Evangelium (L 1, 26-38) obsahuje andělské zvěstování Marii. V 1. čtení (2 Sa 7, 1-11.16) říká Nátan Davidovi: „Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě“ (2 Sa 7,11). 2. čtení (Ř 16, 25-27) je samým závěrem listu obsahujícímu doxologii: „jedinému moudrému Bohu, zjevenému skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva…“ (Ř 16,27)

SZ čtení čtvrtku (2 Sa 6, 1-11) a hned navazující v pátek (2 Sa 6, 12-19) připravují na nedělní 1. čtení. Sobotní SZ čtení (Sd 13, 2-24) obsahuje andělské zvěstování o narození Samsona.

NZ čtení čtvrtku (Žd 1, 1-4) zvěstuje: „na konci těchto dnů, k nám promluvil v Synu…“. Pokračování v pátek (Žd 1, 5-14) obsahuje citát Ž 2,7: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“ (Žd 1,5). Sobotní evangelium (J 7, 40-52) poukazuje na davidovský, betlémský původ mesiáše.

SZ čtení po neděli si analogicky k přípravě na narození Ježíše všímají událostmi před narozením Samuela (v pondělí 1 Sa 1, 1-18), Sanuelova dětství (v úterý 1 Sa 1, 19-28). Ve středu čteme chvalozpěv Chany (1 Sa 2, 1-10), který je předlohou chvalozpěvu Mariina (L 1, 46b-55).

NZ texty představují další formy Ježíšova příchodu. V pondělí (Žd 9, 1-14) čteme: „Ale když přišel Kristus jako velekněz…“ (Žd 9,11) obdobný text v úterý (Žd 8, 1-13). Ve středu (Mk 11, 1-11) Ježíš přijíždí do Jeruzaléma.

Publikováno:
Poslední úprava: