30. neděle v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

Téma spojující 2. čtení (Žd 7, 23-28) a evangelium (Mk 10, 46-52) této neděle je obdobné jako minulou neděli: Velekněz Ježíš.

1. čtení (Jb 42, 1-6.10-17) je závěru knihy a obsahuje Jobovo pokání.

SZ čtení týdne se dotýkají 1. nedělního čtení. Ve čtvrtek (2 Kr 20, 12-19) se čte o králi Chizkiášovi, který, ačkoli je Izaiášem upozorněn na Hospodinův záměr s chrámem nekoná pokání. V pátek (Neh 1, 1-11) naopak Nehemiáš pokání koná. V sobotu (Jb 42, 7-9) konají pokání tři Jobovi přátelé.

V pondělí (Iz 59, 9-19) je vyjádřeno vědomí hříšnosti. Úterní text (Ez 18, 1-32) lze charakterizovat veršem: „Duše krerá hřeší, ta zemře. Syn neponese trest za zvácenost otce ani otec neponese trest za zvrácenost syna.“ (Ez 18,20). Ve středečním čtení (Ez 14, 12-23) je zmíněn spravedlivý Job.

NZ čtení čtvrtku (Žd 7, 1-10) a následující pátku (Žd 7, 11-22) se týkají kněžství a bezprostředně předchází 2. nedělnímu čtení.

V pondělí (1 P 2, 1-10) je doloženo obecné kněžství: „Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý…“ (1 P 2,9). V úterý (Sk 9, 32-35) Petr, tak jako Ježíš, uzdravuje.

Sototní evangelium (Mk 8, 22-26) má obdobné téma jako evangelium nedělní. Středeční evangelium (Mt 20, 29-34) je paralelou nedělního.

Publikováno:
Poslední úprava: