25. prosince – Narození Páně ABC

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

Vánoce
Ekumenický lekcionář převzal z římského na Vánoce (25.12.) celkem tři sady perikop, které odpovídají třem (možným) bohoslužbám v tento den. Vánoce vznikly v Římě v 1. pol. 4. stol. jako křestní slavnost (velikonoční termín zřejmě nepostačoval velkému zájmu). Křest je novým narozením s Kristem. Nejstarším známým biblickým textem, který byl o Vánocích čten, je prolog Janova evangelia, který použil pro křestní kázání v pol. 5. stol. římský biskup Lev Veliký: „Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.“ (J 1, 12-13)

Nejprve byla slavena při vzniku Vánoc pouze jedna vánoční liturgie, a sice ve dne v basilice sv. Petra (tehdy za hradbami města) vybavené baptisteriem. Četl se zmíněný prolog z Jana. Později, zřejmě v pol. 5. stol. se přidala půlnoční liturgie slavená v kostele Panny Marie. Jako poslední, v 6. stol. přibyla třetí liturgie slavená brzy ráno v císařské kapli sv. Anastazie. Tři liturgie měly být obdobou velikonočního Tridua. Více o původu Vánoc v Římě.

Evangelijní čtení jsou – kromě zmíněného prologu z Janova evangelia – převzata z L 2, 1-20. Čtení tohoto textu líčícího Ježíšovo narození o Vánocích je doloženo již ve starověku, např. u Augustina. Je obsažen ve středověkých lekcionářích odkud se dostal do potridentského misálu Pia V. a převzatých současným římským lekcionářem. V římském lekcionáři je perikopa rozdělena na dvě části (určené pro první a druhou liturgii), v ekumenickém je možné číst verše 1-20 při každé liturgii.

NZ čtení 3. liturgie ze začátku listu křesťanům ze židovství – Žd 1, 1-4.(4-12) – je doloženo od 11. stol. Perikopy prvních dvou liturgií z listu Titovi se objevily v Piově misálu.
SZ čtení z Iz (zahrnující všechny jeho vrstvy) se objevily až v současném římském lekcionáři. (předtím se mnoho staletí SZ četl při liturgii pouze výjimečně). Fragmenty těchto textů však byly obsaženy jiných částech liturgie (zpěvech). Ekumenický lekcionář čtení z Iz mírně modifikoval (v případě 1. a 2. liturgie).

Za zmínku slouží série tří slavnostních chvalořečících žalmů 96, 97 a 98 postupně užitých ve třech dnešních liturgiích.

Publikováno:
Poslední úprava: