24. neděle v mezidobí B

Všechna nedělní čtení se dotýkají tématu řeči. V 1. čtení (Př 1, 20-33) Moudrost volá „vylii na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova“ (Př 1,23).

Ve 2. čtení (Jk 3, 1-12) stojí: „… jazyk je malý úd, ale honosí se velkými věcmi. Hle jak malý oheň a jak velký les zapálí!“ (Jk 3,5).

V evangeliu (Mk 8, 27-38) Ježíš přísně domlouvá učedníkům „aby o tom nikomu neříkali“. (Mk 8,30)

Ve všech SZ čtení týdne z mnohotematické knihy Přísloví lze najít zmínky týkající se nedělního tématu. Ve čtvrtek (Př 15, 1-17) je to více míst, např: „Uzdrvený jazyk je stromem života, ale lest na něm je zkázou ducha.“ (Př 15,4). V pátek (Př 19, 24-29) „Můj synu, přestaň poslouchat naučení a zabloudíš od řečí poznání“ (Př 19,27). V sobotu (Př 21, 1-17) „Poklady získané lživý jazykem jsou pomíjivou nicotou těch, kdo usilují o smrt.“ (Př 21,6)

V pondělí (Př 25, 1-28): „Kdo miluje čisté srdce a rty jsou jeho ozdobou, bude mít krále za přítele.“ (Př 22,11). V úterý (Př 25, 1-28): „Kyj, meč a ostrý šíp, to je člověk, který vypovídá proti svému bližnímu jako falešný svědek.“ (Př 25,18). Ve středu (Př 29, 1-27): „Když vládce věnuje pozornost lživému slovu, všichni jeho služebníci budou ničemy.“ (Př 29,12)

Páteční NZ čtení (Jk 2, 17-26) obsahuje pasáž bezprostředně předcházející nedělnímu 2. čtení. Její motto „víra, nemá-li skutky je mrtvá.“ (Jk 2,17) je ukázáno na příkladu Abrahama. Rozdílná argumentace na příkladu Abrahama je použita v pondělním čtení (Žd 11, 17-22).

NZ čtení po neděli reflektují téma řeči. V pondělí (Ř 3, 9-20): „Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví lest, pod jejich rty je hadí jed.“ (Ř 3,13). V úterý (Ko 3, 1-11): „Ale nyní odložte to všechno: … nemístné řeči svých úst“ (Ko 3,8).

Evangelium soboty (Mt 21, 23-32) předkládá Ježíšův rozhovor s velekněžími a staršími lidu. Ve středu (J 7, 25-36) řeči Ježíšova okolí a jeho reakce.

Publikováno:
Poslední úprava: