12. neděle v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

Výjimečně všechna tři čtení této neděle propojuje pojem „záchrana“. V první variantě 1. čtení (1 Sa 17, (1a.4-11.19-23).32-49) vítězí David nad Goliášem a je tak zachráněn Izrael. Ve druhé variantě 1. čtení (1 Sa 17,57 – 18, 5.10-16) je David zacháněn před Saulovým kopím.

Ve 2. čtení (1 K 6, 1-13) týkajícím se apoštolské služby je citován Iz 49,8: „Ve vítaný čas jsem tě vyslyšel a den záchrany jsem ti pomohl“ (2 K 6,2).

V evangeliu o utišení bouře (Mk 4, 35-41) jsou zachráněni učedníci.

SZ čtení všedních dní popisují periodu ve které David slouží na Saulově dvoře. Ve čvrtek (1 Sa 16, 14-23) se stává Saulovým zbojnošem a hráčem na lyru. V pátek (1 Sa 17,55 – 18,5) a v sobotu (1Sa 18, 1-4) se David sblíží se Saulovým synem Jónatanem.

Pondělní SZ čtení se překrývá s 2. verzí 1. nedělního čtení. V úterý (1 Sa 19,1-7) je David zachráněn ze Saulovy ruky díky Jónatanovi, ve středu (1 Sa 19, 8-17) díky Míkal.

V NZ čteních ve čtvrtek (Sk 20, 1-16) Pavel zachraňuje Eutycha, který vypadl z okna. V pátek je Pavel varován před vstupem do Jeruzaléma.

V pondělí (Sk 27, 13-38) a v navazujícím čtení v úterý (Sk 27, 39-44) je Pavel zachráněn při ztroskotání.

Evangelium soboty (L 21, 25-28) obsahuje téma vlnobití moře, podobně jako nedělní evangelium. Stejně tak se překrývá s nedělním evangeliem i tematika utišení bouře evangelia ve středu (Mk 6, 45-52).

Publikováno:
Poslední úprava: