1. neděle po Vánocích B

Evangelium (L 2, 22-40) popisuje událost 40. den po narození Ježíše, kdy byl představen v chrámě. Součástí je Simeonovův chvalozpěv (Nunc dimittis – L 2, 29-32). Chvalozpěvem je i SZ čtení (Iz 61,10 – 62,3): „Národy uzří tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu a budou tě nazývat novým jménem, které určí Hospodinova ústa.“ (Iz 62,2). NZ čtení (Ga 4, 4-7) obsahuje zmínku o narození Krista.

Publikováno:
Poslední úprava: