Úterý po 7. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 11, 17-22.27-33

17 Když toto přikazuji, nechválím, že se scházíte spíše k horšímu než k lepšímu.18 Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru, a zčásti tomu věřím.19 Neboť musí být mezi vámi i (různé skupiny), aby se ti osvědčení stali mezi vámi známými. 20 Když vy se společně scházíte, není to slavení Večeře Páně.21 Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, jeden má hlad a druhý je opilý. 22 Což nemáte domy, (kde můžete jíst a pít)? Anebo opovrhujete Boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. 27 Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně.28 Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije.29 Neboť kdo jí a pije [nehodně], jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo [Páně].30 Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. 31 Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni.32 Když jsme však souzeni od Pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 33 Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jeden na druhého.34 Je-li někdo hladový, ať jí doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: