Úterý po 7. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 11, 17-22.27-33

17Když toto přikazuji, nechválím, že se scházíte spíše k horšímu než k lepšímu. 18Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru, a zčásti tomu věřím. 19Neboť musí být mezi vámi i (různé skupiny), aby se ti osvědčení stali mezi vámi známými. 20Když vy se společně scházíte, není to slavení Večeře Páně. 21Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, jeden má hlad a druhý je opilý. 22Což nemáte domy, (kde můžete jíst a pít)? Anebo opovrhujete Boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. 27Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. 28Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. 29Neboť kdo jí a pije [nehodně], jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo [Páně]. 30Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. 31Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. 32Když jsme však souzeni od Pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 33Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jeden na druhého. 34Je-li někdo hladový, ať jí doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu.

Publikováno:
Poslední úprava: