Úterý po 4. neděli adventní C – Ř 8, 18-30

18Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. 19Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů — 20neboť tvorstvo bylo poddáno marnosti; ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal — a má naději, 21že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí. 22Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. 23A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla. 24(V té naději) jsme byli zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, (proč by v to ještě doufal)? 25Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. 26A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se [za nás] přimlouvá vzdechy, (které nelze vyjádřit slovy). 27A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se podle Boha přimlouvá za svaté. 28Víme, že těm, kteří milují Boha, (všechny věci spolu působí k dobrému,) těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 29Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; 30které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.

Publikováno:
Poslední úprava: