Úterý po 4. neděli adventní B – 1 Sa 1, 19-28

19Časně ráno vstali, poklonili se před Hospodinem a vraceli se zpět, až přišli do svého domu v Rámě. Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin si na ni vzpomněl. 20Stalo se (na konci roku,) že Chana otěhotněla a porodila syna. Pojmenovala ho Samuel, neboť řekla: Vyžádala jsem si ho od Hospodina. 21Potom ten muž Elkána šel s celým svým domem, aby obětoval Hospodinu každoroční oběť a splnil svůj slib. 22Chana však nešla, protože řekla svému muži: Až bude chlapec odstaven, tehdy ho přivedu, aby se ukázal (před Hospodinem) a zůstal tam navždy. 23Nato jí její muž Elkána řekl: Udělej, co je (ti libo.) Zůstaň, dokud ho neodstavíš. Jen Hospodin naplní své slovo. Žena tedy zůstala a kojila svého syna, dokud ho neodstavila. 24Když ho odstavila, přivedla ho s sebou, k tomu tři býčky, jednu éfu mouky a měch vína. Přivedla ho do Hospodinova domu v Šílu. (Chlapec byl ještě malý.) 25Zabili býčka a přivedli chlapce k Élímu. 26Řekla: Dovol, můj pane! Jakože jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k Hospodinu.27 Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal to, co jsem od něj žádala. 28Proto jsem ho také Hospodinu propůjčila, po všechny dny, co bude žít, je propůjčen Hospodinu. A klaněli se tam Hospodinu.

Publikováno:
Poslední úprava: