Úterý po 4. neděli adventní B – L 1, 46b-55

46Marie řekla: 47„Má duše velebí Pána a můj duch se rozveselil v Bohu, mém Zachránci, 48že pohlédl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, 49protože mi Mocný učinil veliké věci. Svaté je jeho jméno 50a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí. 51Svou paží učinil mocný skutek, rozptýlil ty, kteří jsou pyšní v smýšlení svého srdce, 52svrhl vládce z trůnů a povýšil pokorné, 53hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. 54Ujal se Izraele, svého služebníka, pamatoval na své milosrdenství, 55 jak mluvil k našim otcům, Abrahamovi a jeho potomstvu (na věčnost).

Publikováno:
Poslední úprava: