Úterý po 33. neděli v mezidobí A – Ž 83, 1-4.9-10.17-18

2Bože, nebuď netečný, nebuď hluchý! Nezůstávej v klidu, Bože! 3Neboť hle, tvoji nepřátelé běsní a ti, kdo tě nenávidí, zvedají hlavu! 4Proti tvému lidu kují pikle a smlouvají se proti těm, kdo jsou ti drazí. 5Říkají: Pojďme a vyhlaďme je, aby nebyli národem! A jméno Izraele již nebude připomínáno. 6Tak se jednomyslně uradili, uzavřeli proti tobě smlouvu — 7stany edómské, Izmaelité, Moáb a Hagrejci, 8Gebal, Amón a Amálek, Pelištea i obyvatelé Týru 9a Ašúr se k nim také přidal. Stali se paží synů Lotových. 10Učiň jim jako Midjánu, jako Síserovi, jako Jabínovi u potoka Kíšónu. 11Byli zničeni u Én-dóru, se stali hnojem pro půdu. 12Nalož s nimi — s jejich předními muži — jako s Órébem a Zébem a se všemi jejich knížaty jako se Zebachem a Salmunou, 13kteří si řekli: Obsaďme Boží nivy. 14Bože můj, učiň, ať jsou jako chmýří, jako stéblo ve větru. 15Jako oheň stravuje les, jako plameny spalují hory, 16tak je stíhej svým vichrem, vyděs je svou bouří. 17Jejich tváře pokryj hanbou, aby hledali tvé jméno, Hospodine. 18Ať se stydí, ať se jen a jen třesou, ať se hanbí a zahynou. 19Ať pochopí, že ty, jehož jméno je Hospodin, jen ty jsi Nejvyšší nad celou zemí.

Publikováno:
Poslední úprava: