Úterý po 15. neděli v mezidobí C – Ž 7

2Hospodine, můj Bože, v tobě hledám útočiště! Zachraň mě před všemi mými pronásledovateli! Vysvoboď mě od nich! 3aby nerozsápali mou duši jako lev. Odvlečou a nebude, kdo by vysvobodil. 4Hospodine, můj Bože, jestliže jsem to spáchal, jestliže na mých dlaních opravdu lpí špatnost, 5jestliže jsem odplácel zlem tomu, kdo se vůči mně měl pokojně, jestliže jsem bezdůvodně loupil ty, kdo se ke mně měli nepřátelsky, 6pak ať nepřítel pronásleduje mou duši, ať dostihne a zadupe můj život do země a mou slávu uvrhne v prach! 7Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, pozdvihni se proti zuřivosti mých nepřátel, postav se za mou věc, vynes rozsudek! 8Obklopí tě pospolitost národů; kvůli nim se navrať na výšinu! 9Hospodin rozsoudí národy. Zjednej mi právo, Hospodine, podle mé spravedlnosti a podle mé bezúhonnosti, které na mně jsou. 10Kéž by skončilo zlo ničemů a kéž by byl upevněn spravedlivý, Bože spravedlivý, který zkoumáš srdce i ledví. 11Svůj štít mám v Bohu, jenž zachraňuje lidi přímého srdce. 12Bůh je spravedlivý soudce, Bůh je rozhořčen každý den. 13Jestliže se neobrátí, bude si brousit meč; napne luk a bude mířit. 14Připraví si smrtící zbraně, z šípů udělá hořící střely. 15Hle, kdo počal špatnost, otěhotněl trápením a porodil klam. 16Vykopal cisternu a vyhloubil ji, a upadl do jámy, kterou udělal. 17Jeho trápení se mu vrátí na hlavu a na temeno mu padne jeho násilí. 18Budu vzdávat chválu Hospodinu za jeho spravedlnost a budu opěvovat jméno Hospodina, Nejvyššího.

Publikováno:
Poslední úprava: