Úterý po 10. neděli v mezidobí A – He 13, 1-16

1Bratrská láska ať zůstává. 2Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly. 3Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle. 4Manželství ať je (u všech) ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. 5Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě neopustím;‘ 6a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát; co mi udělá člověk?‘ 7Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života, a napodobujte jejich víru. 8Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. 9Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními; neboť je dobré mít srdce upevňované milostí, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. 10Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. 11Neboť těla těch zvířat, jejichž krev je veleknězem vnášena za hřích do svatyně, jsou spalována (venku za táborem). 12Proto také Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl (venku za branou). 13Tak tedy vycházejme k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu. 14Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí. 15Skrze něho [tedy] přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. 16A nezapomínejte činit dobře a (sdílet se), neboť takové oběti se Bohu líbí.

Publikováno:
Poslední úprava: