Úterý po 10. neděli v mezidobí A – Gn 17, 1-27

1Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. (Choď přede mnou) a buď bezúhonný. 2Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelice tě rozmnožím. 3 Tu Abram (padl na tvář) a Bůh s ním dále mluvil: 4(Já jsem.) Zde je moje smlouva s tebou. Staneš se otcem množství národů. 5Tvé jméno již nebude Abram, ale tvé jméno bude Abraham, protože jsem tě učinil otcem množství národů. 6Převelice tě rozplodím a učiním z tebe národy, i králové z tebe vyjdou. 7Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě (z generace na generaci) za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě. 8A tobě a tvému potomstvu po tobě dám zemi, (kde jsi hostem,)
celou kenaanskou zemi, do věčného vlastnictví. A budu jejich Bohem. 9A Bůh řekl Abrahamovi: A ty zachovávej mou smlouvu, ty i tvé potomstvo po tobě (z generace na generaci.) 10Toto je má smlouva mezi mnou a vámi a tvým potomstvem po tobě, kterou budete zachovávat: Každý mužského pohlaví mezi vámi musí být obřezán. 11Obřežte si maso své předkožky a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. 12(Po všechny vaše generace) bude ve věku osmi dnů mezi vámi obřezán každý mužského pohlaví, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. 13Musí být obřezán zrozený ve tvém domě stejně jako koupený za tvé stříbro a znamení mé smlouvy na vašem těle bude (znamením věčné) smlouvy. 14Neobřezaný mužského pohlaví, který nedá obřezat maso své předkožky, takový člověk bude ze svého lidu vyhlazen. Porušil mou smlouvu. 15Potom Bůh řekl Abrahamovi: Ohledně tvé ženy Sáraji, nebudeš (ji již nazývat)
Sáraj, ale její jméno bude Sára. 16Požehnám ji a také z ní ti dám syna. Požehnám ji a (budou z ní národy,)
budou z ní králové národů. 17Abraham padl na tvář a smál se. Řekl si v srdci: Cožpak se stoletému může něco narodit? A Sára bude snad v devadesáti letech rodit? 18A řekl Bohu: Kéž by Izmael byl živ (před tebou!)
19Ale Bůh odpověděl: Kdepak, tvá žena Sára ti porodí syna a dáš mu jméno Izák. S ním ustanovím svou smlouvu jako smlouvu věčnou pro jeho potomstvo po něm. 20A ohledně Izmaela jsem tě vyslyšel. Hle, požehnám ho, rozplodím ho a převelice ho rozmnožím. Zplodí dvanáct knížat a učiním z něj veliký národ. 21Ale svou smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sára v příštím roce o tomto čase. 22Tu Bůh dokončil rozhovor s Abrahamem a vystoupil od něho. 23Pak Abraham vzal svého syna Izmaela i všechny zrozené ve svém domě i všechny koupené za stříbro, všechny členy Abrahamova domu mužského pohlaví, a obřezal maso jejich předkožky ještě tentýž den tak, jak mu Bůh řekl. 24Abraham byl ve věku devadesáti devíti let, když bylo obřezáno maso jeho předkožky. 25Jeho syn Izmael byl ve věku třinácti let, když bylo obřezáno maso jeho předkožky. 26Právě tentýž den byl obřezán Abraham i jeho syn Izmael 27i všichni muži z jeho domu, doma zrození i koupení za stříbro od cizince, byli obřezáni s ním.

Publikováno:
Poslední úprava: