Středa velikonoční B – Pís 3, 1-11

1 I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího (a Beránkova.2 Uprostřed náměstí toho města, z obou) stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů.3 Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit 4 a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. 5 Noci již nebude ani (nebude třeba) světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh (je bude osvěcovat) a budou kralovat na věky věků.6 I řekl mi: „Tato slova jsou věrná a pravá; Pán Bůh duchů proroků poslal svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát.7 A hle, (přijdu brzy). Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku.“ 8 Já, Jan, jsem ten, kdo tyto věci slyšel a viděl. A když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem k nohám anděla, který mi tyto věci ukazoval, abych se mu poklonil.9 Řekl mi: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků a těch, kdo zachovávají slova tohoto svitku. Bohu se pokloň.“10 Ještě mi řekl: „Nezapečeť slova proroctví tohoto svitku, neboť ten čas je blízko. 11 Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: