Středa po 7. neděli po Zjevení Páně C – Ž 38

2Hospodine, nekárej mě ve svém rozhořčení, ve své zlobě mě nekázni. 3Tvé šípy mě zasáhly a dolehla na mě tvá ruka. 4Pro tvé rozhořčení není na mém těle zdravé místo, pro můj hřích není pokoje v mých kostech, 5neboť mé viny mi přerostly přes hlavu; (tíží mě jako ohromné břemeno.) 6Kvůli mé pošetilosti páchnou a hnisají mé rány. 7Jsem velmi sklíčen a pokořen, celý den chodím v nářku. 8Mé slabiny jsou zcela zanícené; na mém těle není zdravé místo. 9Jsem otupělý a velmi zkrušen; řvu, (neboť mé srdce sténá.) 10Panovníku, před tebou jsou všechny mé tužby, mé vzdychání není před tebou skryto.11Srdce mi buší, opustila mě síla, ani mé oči už nemají jas. 12Moji přátelé i druzi kvůli mé ráně poodstupují a moji blízcí stojí opodál. 13 i, kdo usilují o můj život, mi chystají past, ti, kdo si žádají mého zla, promlouvají zkázu a celý den přemítají o zradě. 14Ale já jsem jako hluchý a neslyším, jako němý, který neotvírá ústa. 15Ano, jsem jako člověk, který neslyší a v jehož ústech není námitek. 16Protože čekám na tebe, Hospodine, ty odpověz, Panovníku, můj Bože! 17Říkám: Ať se nade mnou neradují! Když mi uklouzne noha, budou se nade mnou vytahovat.18Vždyť mám blízko k pádu, má bolest je ustavičně se mnou. 19Proto vyznávám svou vinu a hrozím se svého hříchu. 20Mých zdatných nepřátel je bezpočtu; mnoho je těch, kdo mě zrádně nenávidí. 21Odplácejí zlem za dobro, protiví se mi za to, že usiluji o dobro. 22Neopouštěj mě, Hospodine! Bože můj, nevzdaluj se ode mě! 23Pospěš mi na pomoc, Panovníku, moje spáso!

Publikováno:
Poslední úprava: