Středa po 7. neděli po Zjevení Páně C – Lv 5, 1-13

1Jestliže někdo zhřeší tím, že slyší kletbu, je svědkem, viděl to či se to dozvěděl a neoznámí to, ponese vinu; 2nebo když se někdo dotkne čehokoli nečistého, ať zdechliny nečisté zvěře či zdechliny nečistého dobytka či zdechliny nečistého hmyzu, ačkoliv mu to bylo skryto, nese vinu; 3nebo když se někdo dotkne lidské nečistoty, jakékoliv nečistoty, kterou se může znečistit, ačkoliv mu to bylo skryto, ale potom se to dozví, nese vinu; 4nebo když někdo přísahá a nerozvážně vysloví svými rty, že udělá něco zlého či dobrého, cokoliv, co může člověk s přísahou nerozvážně vyslovit, ačkoliv mu to bylo skryto, ale potom se to dozví, nese vinu v jediné z těchto věcí 5i stane se, když se proviní v jediné z těchto věcí, musí vyznat to, v čem zhřešil, 6a za svůj hřích, kterým zhřešil, přinese Hospodinu svou oběť za vinu, samici z bravu, ovci nebo kozu jako oběť za hřích a kněz za něj vykoná obřad smíření za jeho hřích. 7Jestliže jeho (prostředky nestačí) na ovci, přinese Hospodinu jako oběť za vinu, kterou se prohřešil, dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. 8Přinese je knězi a ten přinese jako první to, které je k oběti za hřích. Nehtem mu natrhne hlavu od šíje, ale neoddělí ji. 9Trochu krve z oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve nechá vykapat ke spodku oltáře. To je oběť za hřích. 10Druhé připraví jako zápalnou oběť podle nařízení. Kněz za něj vykoná obřad smíření za jeho hřích, kterým zhřešil, a bude mu odpuštěno. 11Jestliže jeho prostředky nestačí na dvě hrdličky nebo dvě holoubata, přinese jako svůj obětní dar za hřích, kterým zhřešil, jako oběť za hřích, desetinu éfy jemné mouky. Nevyleje na ni olej ani na ni nedá kadidlo, neboť je to oběť za hřích. 12Přinese ji knězi a kněz z toho vezme plnou hrst jako pamětní dar a bude to obětovat na oltáři s Hospodinovými ohnivými oběťmi. To je oběť za hřích. 13Kněz za něj vykoná obřad smíření za jeho hřích, kterým zhřešil proti některé z těchto věcí, a bude mu odpuštěno. Zbytek bude patřit knězi jako přídavná oběť.

Publikováno:
Poslední úprava: