Středa po 4. neděli adventní B – Mk 11, 1-11

1Když se Ježíš s učedníky přiblížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků 2a řekl jim: „Jděte do protější vesnice, a hned jak do ní vejdete, naleznete uvázané oslátko, na které se ještě nikdo z lidí neposadil. Odvažte je a přiveďte. 3A jestliže vám někdo řekne: ‚Co to děláte?‘ řekněte: (‚Pán je potřebuje a hned je sem zase pošle.‘)“ 4Odešli a nalezli oslátko uvázané venku na ulici u dveří a odvázali je. 5A někteří z těch, kteří tam stáli, jim říkali: „Co to děláte, že odvazujete to oslátko?“ 6Oni jim řekli, jak řekl Ježíš, a ti je nechali. 7A přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili na ně svá roucha a on se na ně posadil. 8A mnozí rozprostřeli na cestu svá roucha, jiní pak ratolesti, které nařezali na polích. 9Ti, kteří šli vpředu, i ti, kteří šli za ním, křičeli: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Pána! 10Požehnané přicházející království našeho otce Davida! Hosana na výsostech!“ 11A vstoupil do Jeruzaléma do chrámu a rozhlédl se po všem. Protože již bylo pozdě, vyšel s Dvanácti do Betanie.

Publikováno:
Poslední úprava: