Středa po 4. neděli adventní C – Ž 113

1Haleluja! Chvalte, otroci Hospodinovi, chvalte Hospodinovo jméno! 2Budiž Hospodinovo jméno požehnáno od nynějška až navěky! 3Od východu slunce až po západ budiž chváleno jméno Hospodinovo! 4Hospodin je vyvýšený nade všemi národy, jeho sláva sahá nad nebesa. 5Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? 6Sestupuje, aby pohlédl na nebesa a na zemi. 7Pozvedá chudého z prachu, ze smetiště vytahuje nuzného, 8aby ho posadil s předními muži, s předními muži svého lidu. 9Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja!

Publikováno:
Poslední úprava: