Středa po 31. neděli v mezidobí C – L 19, 11-27

11 Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned.

12 Proto řekl: „Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost.

13 Zavolal si deset svých služebníků a dal jim deset hřiven a řekl jim: `Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.´

14 Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: `Nechceme tohoto člověka za krále!´

15 Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil.

16 Přišel první a řekl: `Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.´

17 Řekl mu: `Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.´

18 Přišel druhý a řekl: `Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.´

19 Řekl mu: `Ty vládni nad pěti městy.´

20 Přišel další a řekl: `Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovanou v šátku,

21 neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.´

22 Řekne mu: `Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel.

23 Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je teď vybral i s úrokem.´

24 Své družině pak řekl: `Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!´

25 Řekli mu: `Pane, už má deset.´

26 Pravím vám: `Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.

27 Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.´“

Publikováno:
Poslední úprava: