Středa po 30. neděli v mezidobí A – Mt 19, 16-22

16A hle, k Ježíšovi přistoupil jeden člověk a řekl: „Učiteli, co dobrého mám učinit. abych obdržel věčný život?“ 17On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý: Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání!“ 18 Řekl mu: „Která?“ Ježíš řekl: „Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, 19cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe.“ 20Mladík mu řekl: „To všechno zachovávám od svého mládí. Co mi ještě schází?“ 21Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým, a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne.“ 22 Když mladík uslyšel toto slovo, odešel zarmoucen, neboť měl mnoho majetku.

Publikováno:
Poslední úprava: