Středa po 3. neděli v době postní A – Ž 81

2Jásejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! 3Pozdvihněte zpěv, chopte se tamburíny, líbezné lyry i harfy, 4při novoluní trubte na beraní roh, při úplňku, v den našeho svátku, 5neboť to je ustanovení pro Izrael, nařízení Boha Jákobova. 6Ustanovil to jako svědectví v Josefovi, když vytáhl proti zemi egyptské. Slýchal jsem tam řeč, kterou jsem neznal. 7 Zbavil jsem jeho rameno břemene, jeho ruce mohly pustit koš. 8V soužení jsi volal a  jsem tě vytrhoval, odpovídal jsem ti skryt v hromobití, zkoušel jsem tě při Vodách sváru. 9Slyš, můj lide, svědčím proti tobě! Izraeli, kéž bys mě poslechl! 10Nebude v tobě cizí bůh, nebudeš se klanět cizáckému bohu! 11Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Otevři ústa a naplním je! 12Ale můj lid mě neposlechl, Izrael se mi nepodvolil. 13Tak jsem je vydal umíněnosti jejich srdce. Ať si jdou za svými plány. 14Kdyby mě můj lid poslouchal, kdyby Izrael chodil po mých cestách, 15brzy bych pokořil jeho nepřátele a obrátil bych svou ruku proti jeho protivníkům. 16Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili; jejich čas by byl věčně. 17Krmil by ho tou nejlepší pšenicí a sytil bych tě medem ze skály.

Publikováno:
Poslední úprava: