Středa po 3. neděli po Zjevení Páně A – Gn 49, 1-2.8-13.21-26

1I povolal Jákob své syny a řekl: Shromážděte se, abych vám oznámil, co vás potká v posledních dnech.   2Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi. &nbs>8Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, tvá ruka bude na šíji tvých nepřátel. Budou se ti klanět synové tvého otce.   9Jsi lví mládě, Judo. Z kořisti jsi vyrostl, můj synu. Schoulil se, ulehl jako lev či jako lvice. Kdo ho přinutí povstat?   10Neodstoupí žezlo od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy.   11Přivazuje k vinnému keři své oslátko, k vybranému vínu mládě své oslice. Ve víně pere svůj oděv, v krvi hroznů své roucho.   12Oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko.   13Zabulón se usídlí u mořského pobřeží, bude u přístavu lodí a jeho bok bude k Sidónu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: