Středa po 24. neděli v mezidobí A – Mk 11, 20-25

20A když šli ráno kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů. 21Petr se rozpomenul a řekl mu: „Rabbi, hleď, ten fíkovník, který jsi proklel, je uschlý.“ 22Ježíš jim na to řekl: „Mějte víru Boží. 23Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. 24Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít. 25A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení.

Publikováno:
Poslední úprava: