Středa po 10. neděli v mezidobí A – Mt 12, 1-8

1V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali trhat klasy a jíst. 2Když je uviděli farizeové, řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí.“ 3On jim však řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když vyhladověl, on i ti, kdo byli s ním? 4Jak vešel do Božího domu a jak snědli (chleby předložení), které nesměl jíst ani on ani ti, kdo byli s ním, ale jen kněží? 5Anebo nečetli jste v Zákoně, že o sobotách kněží v chrámě porušují sobotu, a přece jsou bez viny? 6Pravím vám, že zde je někdo větší než chrám. 7Kdybyste věděli, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsoudili byste nevinné. 8Vždyť Syn člověka je pánem soboty.“ 9A když odtamtud odešel, přišel do jejich synagogy. 10A hle, byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. I otázali se ho: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat? “ To proto, aby jej obžalovali. 11On jim řekl: „(Kdyby měl někdo z vás ovci) a ta by mu v sobotu spadla do jámy, což by ji neuchopil a nevytáhl? 12Oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“

Publikováno:
Poslední úprava: