Středa po 10. neděli v mezidobí A – Gn 18, 16-33

16Pak se odtamtud muži zvedli a pohlédli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. 17A Hospodin řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? 18Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. 19Neboť (jsem se s ním sblížil, takže) přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali (Hospodinovu cestu) a konali (spravedlnost a právo,) aby Hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. 20I řekl Hospodin: (Křik proti Sodomě) a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, 21že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to. 22Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě stál před Hospodinem. 23Abraham přistoupil a řekl: Cožpak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? 24Možná je uprostřed toho města padesát spravedlivých. Cožpak ho přece vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho? 25Ať je to od tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemou, takže by na tom spravedlivý byl tak jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno! Cožpak soudce celé země nebude jednat podle práva? 26Hospodin odpověděl: Jestliže najdu v Sodomě uprostřed města padesát spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu. 27Abraham pokračoval a řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi, ačkoliv jsem prach a popel. 28Možná, že do padesáti spravedlivých bude chybět pět. Zničíš pro těch pět celé město? Odpověděl: Nezničím, najdu-li tam čtyřicet pět. 29Ještě dále k němu mluvil slovy: Možná se jich tam najde čtyřicet. Odpověděl: Pro těch čtyřicet to neučiním. 30Pak řekl: Ať se Panovník nerozzlobí, že ještě mluvím. Možná se jich tam najde třicet. Odpověděl: Neučiním to, najdu-li tam třicet. 31Nato řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi. Možná se jich tam najde dvacet. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm dvaceti. 32Potom řekl: Ať se Panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam najde deset. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm deseti. 33Když dokončil rozhovor s Abrahamem, Hospodin odešel; a Abraham se vrátil do svého domova.

Publikováno:
Poslední úprava: