Sobota před 7. nedělí po Zjevení Páně C – Gn 44, 18-34

18 Juda k němu přistoupil a řekl: Dovol, prosím, můj pane, ať tvůj otrok promluví k  svému pánu; ať tvůj hněv nevzplane proti tvému otroku, protože ty jsi jako farao. 19 Můj pán se svých otroků ptal: Máte otce nebo bratra?20 Řekli jsme mému pánu: Máme starého otce a malého chlapce, který se mu narodil ve stáří. Jeho bratr je mrtev a po své matce zůstal on sám; jeho otec ho miluje.21 Řekl jsi svým otrokům: Přiveďte ho ke mně dolů, ať (ho uvidím na vlastní oči.) 22 Odpověděli jsme mému pánu, že chlapec nemůže opustit svého otce. Kdyby opustil svého otce, on by zemřel.23 Řekl jsi svým otrokům: Jestliže váš nejmladší bratr nesestoupí s vámi, nespatříte již moji tvář. 24 Když jsme vystoupili ke tvému otroku, mému otci, oznámili jsme mu slova mého pána.25 Potom náš otec řekl: Nakupte nám znovu trochu potravy. 26 Odpověděli jsme: Nemůžeme tam sestoupit. Pouze bude-li náš nejmladší bratr s námi, pak sestoupíme, neboť nemůžeme spatřit tvář toho muže, pokud náš nejmladší bratr nebude s námi.27 A tvůj otrok, můj otec, nám řekl: Vy víte, že mi má žena porodila dva syny.28 Jeden mi odešel. Volal jsem: Jistě byl rozsápán, byl rozsápán! Až dosud jsem ho neviděl.29 A i tohoto ode mne berete? Potká-li ho neštěstí, se zármutkem přivedete mé šediny dolů do podsvětí.30 A teď, když přijdu k tvému otroku, svému otci, a chlapec, na němž otcova duše lpí, nebude s námi,31 když otec uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak tvoji otroci přivedou šediny tvého otroka, našeho otce, s žalem dolů do podsvětí.32 Vždyť tvůj otrok se za chlapce svému otci zaručil slovy: Jestliže ho nepřivedu k tobě, budu před svým otcem navždy vinen. 33 Nyní tedy prosím, ať tvůj otrok zůstane místo toho chlapce za otroka mému pánu a ten chlapec ať se vrátí se svými bratry.34 Vždyť jak bych mohl přijít ke svému otci, když by chlapec nebyl se mnou? Ať nehledím na zlo, které by postihlo mého otce!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: