Sobota před 29. nedělí v mezidobí A – Mt 14, 1-12

1V ten čas uslyšel tetrarcha Herodes pověst o Ježíšovi 2a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel. Vstal z mrtvých, a proto v něm působí tyto moci.“ 3Herodes se totiž zmocnil Jana, spoutal ho a uvrhl do vězení kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, 4neboť Jan mu říkal: „Není ti dovoleno ji mít.“ 5Herodes ho chtěl zabít, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. 6 Když však nastal den Herodových narozenin, zatančila dcera té Herodiady mezi hosty, a zalíbila se Herodovi, 7takže jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. 8Ona pak, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi zde na míse hlavu Jana Křtitele.“ 9Král se zarmoutil, ale kvůli těm přísahám a spolustolovníkům poručil, aby byla dána; 10dal tedy Jana ve vězení stít. 11Jeho hlavu přinesli na míse a dali ji té dívce a ta ji donesla své matce. 12I přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.

Publikováno:
Poslední úprava: