Sobota před 16. nedělí v mezidobí C – Ž 52

2Když přišel Dóeg Edómský a oznámil Saulovi: David přišel do Achímelekova domu. 3Proč se chlubíš zlem, ty hrdino? Boží milosrdenství trvá každého dne. 4Tvůj jazyk vymýšlí zkázu, je ostrý jako břitva, páchá záludnosti. 5Miluješ zlo více než dobro, klam víc než spravedlivou řeč. 6Miluješ každé sžírající slovo, jazyku klamný! 7Avšak Bůh tě navždy zničí: Popadne tě, vyrve tě ze stanu a vykoření tě ze země živých. 8Spravedliví to uvidí a pojme je bázeň. Ale jemu se budou vysmívat: 9Hle, muž, který nepokládal Boha za svou záštitu. Spoléhal na své velké bohatství, nabýval moci skrze rozsévání zkázy. 10Ale já jsem jako zelená oliva v Božím domě; spoléhám na Boží milosrdenství navěky a navždy. 11Navěky ti budu vzdávat chválu, protože jsi jednal. A budu vzhlížet ke tvému jménu, neboť je dobré vůči tvým věrným.

Publikováno:
Poslední úprava: