Pondělí po 7. neděli po Zjevení Páně C – Gn 33, 1-17

1Jákob pozvedl oči, a hle, viděl přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. I rozdělil děti mezi Leu, Ráchel a obě služky. 2Služky a jejich děti umístil dopředu, Leu a její děti potom a Ráchel s Josefem poslední. 3Sám šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než se ke svému bratru přiblížil. 4Ezau mu však běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. Oba plakali. 5Pak Ezau pozvedl zrak, uviděl ženy a děti a zeptal se: Koho to tu máš? Jákob odpověděl: Děti, kterými Bůh milostivě obdaroval tvého otroka. 6Nato přistoupily služky se svými dětmi a poklonily se. 7Přistoupila také Lea se svými dětmi a poklonily se a potom přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se. 8Ezau se zeptal: (Co míníš) (vším tím táborem,) který jsem potkal? Jákob odpověděl: Chci nalézt milost v očích svého pána. 9Ezau řekl: Mám hojnost, bratře, ať ti zůstane to, co je tvé. 10Ale Jákob řekl: Ne, prosím, jestliže jsem nyní nalezl milost v tvých očích, přijmi ten dar ode mne, neboť jsem viděl tvou tvář, jako bych viděl tvář Boží, a laskavě jsi mne přijal. 11Přijmi prosím mé požehnání, které jsem ti přinesl; neboť Bůh mi byl milostiv a mám všechno. Nutil ho, až to přijal. 12Ezau řekl: Vyrazme a pojďme. půjdu (před tebou.) 13Jákob mu odpověděl: Můj pán ví, že děti jsou ještě útlé a (mám tu) ovce a krávy krmící mladé. Kdyby je ostře hnali jediný den, celé to stádo by uhynulo. 14Ať jde, prosím, můj pán před svým otrokem, a já budu postupovat pozvolna podle kroku dobytka, jenž je přede mnou, a podle kroku dětí, dokud nepřitáhnu ke svému pánu do Seíru. 15Ezau řekl: Dovol, ať u tebe ponechám některé z lidí, kteří jsou se mnou. Jákob odpověděl: Nač to? Jen když naleznu milost v očích svého pána! 16Tak se toho dne Ezau navrátil svou cestou do Seíru, 17Jákob však odtáhl do Sukótu a postavil si dům a pro svůj dobytek udělal stánky. Proto se to místo nazývá Sukót.

Publikováno:
Poslední úprava: