Pondělí po 3. neděli velikonoční A – Gn 18, 1-14

1Abrahamovi se ukázal Hospodin u Mamreho dubů, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. 2Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se k zemi 3a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka. 4Nechám přinést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy, a odpočiňte si pod stromem. 5Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka! Řekli: Udělej, jak jsi řekl. 6Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl: Rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby. 7A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil. 8Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. 9Zeptali se ho: Kdepak je tvá žena Sára? Odpověděl: Zde ve stanu. 10Jeden řekl: Jistě se k tobě vrátím napřesrok o tomto čase, a hle, tvá žena Sára bude mít syna. (A Sára poslouchala u vchodu do stanu za ním. 11Abraham i Sára byli staří, pokročilého věku. Sáře již přestal běh ženský.) 12Sára se v nitru zasmála: Poté, co jsem zestárla, se mi dostane rozkoše! I můj pán je starý. 13Hospodin řekl Abrahamovi: Proč se to Sára smála a říkala si: Cožpak budu opravdu rodit, když jsem stará? 14Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? V určený čas se k tobě vrátím, napřesrok o tomto čase, a Sára bude mít syna.

Publikováno:
Poslední úprava: