Pondělí po 10. neděli v mezidobí A – 2 K 6,14 – 7,2

14 Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? 15Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? 16Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť (vy jste) svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ 17Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘ praví Pán, ‚a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu 18a budu vám Otcem a vy mi budete syny a dcerami‘, praví Pán Všemohoucí. 1Když tedy máme tato zaslíbení, milovaní, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží. 2Přijměte nás do svého srdce. Nikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili, nikoho neoklamali.

Publikováno:
Poslední úprava: