Pátek před 8. nedělí po Zjevení Páně C – Př 15, 1-9

1Vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv. 2Jazyk moudrých používá poznání správně, kdežto z úst hlupáků prýští hloupost. 3Hospodinovy oči jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré. 4Uzdravený jazyk je stromem života, ale lest na něm je zkázou ducha. 5Hlupák odvrhuje naučení svého otce, kdo však zachovává pokárání, je rozumný. 6V domě spravedlivého je mnohé bohatství, ale výnos ničemy přináší těžkosti. 7Rty moudrých budou šířit poznání, avšak srdce hlupáků nepravost. 8Oběť ničemů je pro Hospodina ohavností, ale modlitba přímých je mu milá. 9Pro Hospodina je ohavností cesta ničemy, avšak toho, kdo následuje spravedlnost, bude milovat.

Publikováno:
Poslední úprava: