Pátek před 8. nedělí po Zjevení Páně C – Př 15, 1-9

1 Vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv.2 Jazyk moudrých používá poznání správně, kdežto z úst hlupáků prýští hloupost.3 Hospodinovy oči jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.4 Uzdravený jazyk je stromem života, ale lest na něm je zkázou ducha. 5 Hlupák odvrhuje naučení svého otce, kdo však zachovává pokárání, je rozumný. 6 V domě spravedlivého je mnohé bohatství, ale výnos ničemy přináší těžkosti.7 Rty moudrých budou šířit poznání, avšak srdce hlupáků nepravost. 8 Oběť ničemů je pro Hospodina ohavností, ale modlitba přímých je mu milá. 9 Pro Hospodina je ohavností cesta ničemy, avšak toho, kdo následuje spravedlnost, bude milovat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: