Pátek před 6. nedělí po Zjevení Páně C – Jr 13, 20-27

20 Pozvedni oči a podívej se na ty, kteří přicházejí od severu. Kde je stádo, které ti bylo dáno, (tvé krásné ovce?) 21 Co řekneš, až nad tebou ustanoví za vůdce ty, které ses naučila mít za důvěrníky? Zdali tě nezachvátí bolesti jako rodící ženu?22 Když se zeptáš ve svém srdci: Proč mě tohle postihlo? Pro množství tvých vin zvedli tvoje sukně, (natloukli ti na zadek.) 23 Cožpak může Kúšijec změnit svou kůži, anebo leopard svoje skvrny? Pak také vy dokážete konat dobro, když jste si zvykli páchat zlo. 24 Rozptýlím je jako plevy hnané stepním větrem. 25 Toto je tvůj úděl, (míra jsem ti odměřil,) je Hospodinův výrok, za to, že jsi na mne zapomněla a spoléhala na klam.26 I já zvednu tvoje sukně přes tvou tvář a bude vidět tvoje hanba,27 tvé cizoložství a tvoje žádostivost, tvé hnusné smilstvo. Na návrších i na poli jsem viděl tvé ohavné modly. Běda ti, Jeruzaléme! (Jak dlouho ještě budeš nečistý?)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: