Pátek před 6. nedělí po Zjevení Páně C – 1 P 1,17—2,1

17Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. 18Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. 20(On byl předem poznán) před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás, 21kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra (i naděje se upíná k Bohu). 22Když jste poslušností pravdy [skrze Ducha] očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z [čistého] srdce. 23Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a [na věčnost ] zůstávající slovo Boží. 24Neboť ‚každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, 25ale Pánovo slovo zůstává na věčnost‘ — to je to slovo, které vám bylo zvěstováno. 1V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu.

Publikováno:
Poslední úprava: