Pátek před 6. nedělí po Zjevení Páně C – 1 P 1,17—2,1

17 Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. 18 Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem,19 nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny.20 (On byl předem poznán) před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás,21 kteří skrze něho věříte v  Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra (i naděje se upíná k Bohu). 22 Když jste poslušností pravdy [skrze Ducha] očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z [čistého] srdce. 23 Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a [na věčnost ] zůstávající slovo Boží. 24 Neboť ‚každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne,25 ale Pánovo slovo zůstává na věčnost‘ — to je to slovo, které vám bylo zvěstováno. 1 V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: