Pátek před 30. nedělí v mezidobí A – Tt 2, 2-8.11-15

2 Starší muži mají být střídmí, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti. 3Podobně starší ženy ať se chovají uctivě, nejsou pomlouvačné ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrém 4a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a děti, 5byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, poddané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. 6Taktéž mladší muže napomínej, aby byli rozvážní, 7a sám buď ve všem příkladem správného jednání. Ukazuj v učení neporušenost, poctivost, 8mluv zdravé slovo, jemuž nelze nic vytknout, aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého. 11 Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem 12a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, 13očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista, 14který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. 15Mluv tyto věci, povzbuzuj a kárej se vší přísností. Nikdo ať tebou nepohrdá!

Publikováno:
Poslední úprava: